I Polska Konferencja Systemów Rolno-Leśnych

 Organizatorami konferencji były Komitet Narodowy Polskiej Akademii Nauk (PAN) ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem „Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery” (IGBP Global Change), Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Patronat nad Konferencją sprawowała Europejska Federacja Agroleśnictwa (EURAF).

W konferencji uczestniczyło 61 osób, w tym 30 osób spoza IUNG-PIB: dwóch gości zagranicznych z Republiki Czech, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, liczni goście z jednostek naukowych, cztery organizacje pozarządowe a także przedsiębiorcy i rolnicy.

Problematyka konferencji dotyczyła szeroko pojętego zagadnienia roli zadrzewień w rolnictwie Polski. W tym kontekście odniesiono się do koncepcji systemów rolno-leśnych. Warto tu przytoczyć ich definicję. Według organizacji EURAF agroleśnictwo (system rolno-leśny) to system rolniczy, w którym drzewiaste rośliny wieloletnie są w dowolny sposób zintegrowane z roślinami uprawnymi i/lub zwierzętami na tym samym gruncie. Drzewa mogą występować pojedynczo lub grupach wewnątrz działek (leśno-orne systemy alejowe w tym zawierające zagajniki krótkich rotacji, leśny wypas, zadrzewione pastwiska, sady tradycyjne z wypasem lub uprawa współrzędna drzew owocowych) lub na granicach działek (żywopłoty, szpalery drzew, strefy buforowe, zadrzewienia przeciwerozyjne). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EURAF (http://www.agroforestry.eu/).

Po konferencji odbyły się sesje referatowe w ramach zadań Programu Wieloletniego IUNG-PIB – zadania 1.4 (Część I – Ocena użytkowania systemów rolno-leśnych w aspekcie zrównoważonej produkcji biomasy energetycznej i bezpieczeństwa żywnościowego) oraz zadania 1.1 (Część II – Zadrzewienia jednym z podstawowych elementów adaptacji rolnictwa do zmian klimatu w skali krajobrazu Polski).

Łącznie podczas konferencji i sesji referatowych wygłoszono 17 referatów. Ich autorami byli Bohdan Lojka (Zakład Nauk o Roślinach Tropikalnych i Agroleśnictwa Czeskiego Uniwersytetu Nauk o Życiu w Pradze, delegat Europejskiej Federacji Agroleśnictwa) oraz przedstawiciele Lasów Państwowych, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach a także Fundacji EkoRozwoju z Wrocławia.

W referatach przedstawiono:
- stan prawny zagadnienia zadrzewień, zalesień i systemów rolno-leśnych na obszarach rolniczych w kontekście obecnej polityki Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zazieleniania Wspólnej Polityki Rolnej, 
- środowiskową i ekologiczną rolę zadrzewień w krajobrazie rolniczym, 
- badania nad inwentaryzacją zasobności drzewostanów
- przegląd sadów tradycyjnych w Polsce i Europie
- badania nad zagajnikami krótkich rotacji.

Interdyscyplinarny charakter konferencji i sesji referatowych pozwolił na nawiązanie współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi różnych dyscyplin naukowych – rolnictwa, leśnictwa, nauk środowiskowych, ekologii oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Efektem dyskusji i  współpracy różnych środowisk było pierwsze spotkanie zespołu ekspertów d.s. systemów rolno-leśnych, które odbyło się 26 listopada i którego celem jest powołanie Ogólnopolskiego Towarzystwa Agroleśnictwa.