Nowy raport EEA na temat zmian w klimacie Europy

Europejska Agencja Środowiska (EEA) w dniu 21 listopada 2012 roku, opublikowała raport na temat obserwowanych i prognozowanych zmian w klimacie oraz ich wpływu na europejska gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Jeden z rozdziałów raportu dotyczy wpływu zmian klimatu na rolnictwo. Główne wnioski dotyczące rolnictwa sformułowano następująco:

1. Wydłużenie się długości termicznego okresu wegetacyjnego w Europie, zwiększa możliwości uprawy nowych upraw w północnej Europie.

2. Zaobserwowane zmiany w fenologii roślin uprawnych, zwłaszcza w terminach zakwitania i terminach zbiorów zbóż, mogą przyczynić się do ograniczenia plonowania w wieli regionach Europy.

3. Obserwowane w ostatnich latach fale upałów i susze ograniczały znacząco plonowanie upraw. Prognozowane zwiększenie częstości występowania takich zjawisk będzie ograniczało produkcję w centralnej i południowej Europie.

4. Prognozowane zmiany warunków klimatycznych mają zwiększyć możliwości produkcyjne rolnictwa w Europie Północnej a ograniczyć w Europie południowej. Prognozy wykonywane na podstawie różnych modeli klimatycznych są zgodne co do kierunków zmian, jednak występują pewne różnice co do wielkości tych zmian.

Raport jest dostępny w serwisie internetowym EEA:

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012

Opracował: dr hab. Jerzy Kozyra