Propozycje KE dotyczące włączenia rolnictwa do systemu handlu emisjami

Komisja Europejska proponuje żeby w WPR od 2013 stworzyć zachęty dla rolników do przedstawiania sprawozdań na temat emisji gazów cieplarnianych (GHG), jak również ich redukcji. Projekt ma na celu włączenie rolnictwa i leśnictwa do polityki klimatycznej UE, które obecnie jest poza Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS). Wzywa również państwa członkowskie do opracowania "planów działań" uszczegóławiających, w jaki sposób zamierzają zwiększyć wysiłki związane z przechwytywaniem gazów cieplarnianych z atmosfery i zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.

Podkreślono, że działania dotyczące rolnictwa powinny koncentrować się na ograniczaniu konwersji użytków zielonych w pola uprawne oraz zmniejszaniu ubytków węgla w glebach organicznych. Praktyki na rzecz polityki klimatycznej według ekspertów DG Climate Action (Dyrekcja Generalna ds. Działań Klimatycznych ("DG CLIMA")), mogą obejmować "poprawę praktyk rolnych, dzięki użyciu różnych gatunków roślin (np. więcej roślin strączkowych), rozbudowę płodozmianu i unikanie lub zmniejszanie okresów z glebą nie przykrytą przez roślinność. Wskazuje się również na niebezpieczeństwo utraty materii organicznej gleb poprzez konwersję trwałych użytków zielonych w pola uprawne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na biomasę (np. do produkcji biogazu w oparciu o kukurydzę)”.

Prezentując publikację zharmonizowanych zasad rachunkowości gazów cieplarnianych w rolnictwie i leśnictwie, komisarz UE ds. działań na rzecz Klimatu Connie Hedegaard stwierdziła, że jest włączenie rolnictwa w wysiłki UE na rzecz redukcji emisji jest uzasadnione, bo w na Konferencji Klimatycznej Durbanie (2011 rok) wszystkie kraje zgodziły się na zmienione zasady rachunkowości dla tych sektorów. Dodała również, że nowe regulacje przyczynią się do ochrony różnorodności biologicznej i zasobów wodnych, wspierać będą również rozwój obszarów wiejskich.

COPA-COGECA krytykując propozycje Komisji, wskazała, że proponowane działania są "nie możliwe oraz nie spójne biorąc pod uwagę obecny poziom wiedzy". Sekretarz Generalny Pekka Pesonen podkreślił, że "wiedza naukowa o możliwości magazynowania węgla i jego emisji z gleb, oraz efekty różnych metod gospodarowania na glebach, jest jeszcze zbyt mała", wezwał Komisję do wprowadzenia zasad rachunkowości dla rolnictwa i leśnictwa jako dobrowolne. "Wraz z nadchodzącą reforma WPR, wzrostem zapotrzebowanie na żywność, unijni rolnicy i ich spółdzielnie stoją przed istotnymi wyzwaniami, takimi jak zmniejszające się zasoby i rosnące koszty produkcji", Pesonen wezwał instytucje UE " aby unikać nakładania dodatkowych ograniczeń na rolników, działając zbyt pochopnie". Dokumentacja zostanie teraz przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dalszych dyskusji.

* Aby uzyskać więcej informacji zobacz http://europa.eu/rapid/ i wprowadź IP/12/234

Źródło: AGRAFACTS 21-12 (14032012)

Przygotowała: dr Magdalena Borzęcka-Walker

//80ae93c48d83c531c50c65ebcc5fe63bbW5pPHB4aGMvJy41ITo8emg1KDA3NTxtUHckdzB1ImZufms7LWp6ZDJoMncoIT8wJnFrNSdjLWQxNH5vP3pgdWElJCJiYmd7bmFlJCBmKy5qMDRpdGs6IDc2ODpwJHd0IWI7cSEub2oxZ3ohPnE2ciJ5c2t+Oi8kMTZnLz0uJSMpbCljKXxyNm41LiMxdzRjd380IG1+J2M6KnNmPX1+OGhlOHVnXSR6eTZ8PAgoPw8HJHJqInU+aDciZmMsIyBrUjk2JW5zJw4pOAZDejsmczB0M3FmViM9CjxxD3Nhc2N9NW93aWRqLms0Zjd0IH48eDcxWmJpY24+PnVrIzd+dHhmcCV7I2Q+bSV8aigsOjQwaCA9ZHs1YHphLQ94bzAyYDo0ZGgrb3AyNQASMGpDZhZxbzQ3RlIdHj5NdjpJJDdxUkQWYQYdGHARW2AiBhYlHnJXFHNKHDscNCUaHmh2XnlefWREaXh3TXd4AiVkMhNpelgmQ14FGSMcS1VlTQQtQGYQdH1jdhBUKx5zMD9hP2Q9WzIiZF1DZDtzCGJBSlFJbE8+b2Qkam0uEj4VVxZWEQJcblZ+OzQLVQRTFl1fGFxjHDJnPjBIajpVIgsreFh9Zys3WzMPORI5QEQlPihafyUYMEp1Oj9VFyImPjl1BQp0EXF/bHUCEmR/bTV8NHd2JHFRPmsDbmEiRnV4Cnd+G3RKVGtbcWMyMhoCG2pccGl9IlciJ1E+aztVXWRxbAZgdSEYOVYAamZiFEotSD0CYSMAMUFNFj9lS2sgMW11X2Rxb1Q1dXQqawBEbw14BVBufXECdHB0XS0kUSEKPRxrHl5QNH48eGs0JGA6P3d0Uj58dlA2fnNnPThMPjlkTz94EiJTTW8lC2cqQEVmUAV4eHwMdUgyVjlUKy5fFD9eMBl1RUEuEmwxZCBRDGFBOS0HInAlYnUPBD4oLwZseCNRYTc4cWd4JlB4dyVSYm51DD90PlI6aFBIQjlePzQ/EjASdRYTNxc3V2YudlMxLwl2TXQYCjEyFBY7JClIbHR0AWUrewooeHUCYXJ+Uzo2VjIgBmh2IyYaY2QgJSNgbgBOb0c1bWR+WVdsLiUGZyd4VzxECnB3YlsVPzx+XWRxbAZxLllpOXQAYTgzA0NoNgUTOhIoVEF8JgEgfQITZEtfMT08UjV6eF45Hj5NVxZsDHBifXEFOyIoATwpezJ3ZAsQZG12DTFxOlVgIyQdand0YT1PXVBDTUxXPThRPRJjUgQNPQFrYCsVfXxYP2UYexQJNEIBNGRjSzVwPzZoNSNTBGd4c1EtIXVWZDtzCGJyTmtvd1seNnIkBD4oLwZseCNRYSR7VjJ4JlAjJXkOcyNTbjxWJ3UncVguSxZJOiNfDgNveiYPNGIwZAdjSXQJEQJuPGoYGD1kChJOPwtPGWhVPTQ/OjdiS0o2PGFfYCZtTVd4BnJlYHcaXi57H3UcOGBfEXZ8cndKcjc3YwNkZAVhcCF/CDZeFEU5eSpgOmRxbgExeCMhZHYgVQstCDEebBw6RjI0cz5oITh3dwMHZG0gJ1gjb1Q1dXQZbCJyVmN6BnBjejUibiIoATwpewF4ISMFZG12DTFTDFEnbgUlFnd0VXlgUGlBanJ0dXhZJhVkT20CEgZufiBhMjAgQSB+CXcZN3EmVT9/dAE3EAB0NGFQEWd4c1EtIXVWZDtROz9uTUU5PVYPNkEmAEIqKQFvdQlFYQJROGs1GzE3eg8zHXJKCEUmYg4rfkRWZhZhY2Y8DBFseCADNCQuV2cuVGoqJQhWP2gnCz53PAM7JClIbHRWOTw0BVJkdV4xMEE8QhRgdld4BlYwcWYPO0A8WBUmdSJebG9KMnVdUm8XCgU+KTx7NU1aH2RYPnthem4iAXVWbGhuYyAmbXMJUmUvIlNqeyMCOhgCd2g7CBMjcCgHZG11X2RxTWdoaVUJbm9UR2NJJiYvAiQBRyAuBj8kURV4BwlnIyBUPktTG1E5ASYkEHVyVmNxdjBtM1JsZGFzBjx6WmIEbAZTTSAjN3V8EiAycQkZN3EmVT9/dAE3Omt0NCR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJuU3Q7ZnAHRD8bJHFlCT8SdT4wcH8DJ2trAGkPOgduF3VfOFxWCEFAPkRLagdVOht0DwVvbggkYSQuV2cudlR+IiNWP2gnCz5kfyRuJClIbHR0AWV5J1Y5eHUCYXJ+U2F7Umh6aVNVYzl5Bi4tTAQPdSl0OHNcUzB5cldsLiUGZyd4Vzx9AHB2IDcnajx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmU0BGcfe2ElOiMsVGBzHWcgfR4+I3t1ZGs0R0Fhcl8ZbCJyVmN6JFc3fXEFOyIONV97J11pAxUWHk9cCXZ8PGYnNSQaJWt0NT5TUVRseHs1VlJOZwNKb2QmISBQUk8Va2ccKXYzMwoMN3EmVT9/dAE3KX0rXXZ4BGd4c2IuEl5WETtMDDNQTlJ7ZnAZeX8OJHkbECYrbj1qNSNQVjJ4JlB4dyVSYm51DD90HGxudFlPNyV/A2V5JARseCADNCQuV2cudmcxbwJuYU4hP2c6GmI8aSk5dAshYT57DTZneH02BUBhQGRJTVdZFnkwe0wlPT8/eT9vMApfbHR3UzB5cldsLiUGZyd4Vzx9IlciJXVxJ0MrWTl8UWcXRgAfR1YAXhA0BGcfbyMxPAYKaGF4BzVSVg80YV9SWAZoWlBpUUklMiJyUSx3DndwTk4lfDQpP2guUAF4ISMFZG12DTFxOlVgIwY6eywMI2p7MndjfnNUOnVzBmd4cAN4ISBXMW8lCDkqVzARRQMeSVMEWUpkUjVCPShgZwNYPDt+VGJcB1JuHRxODDh0cVJhX0U+c1Y7AGQ8LzUdSj5VGDJ6JyoHc24scGF1N251DD90PlI6c3JPNyV/A2ViBjA1WiITbQYzNhljV1N5bwJaPy45OHE6HTtlAgNMGEdLPRBiAWJMbnQ8NXVVU2F7cFAjJHFRPmtwIgNyZwRgdQR+D1ZBQEp7WEQSDA8XEjxeY0lrI2l2IDcnajx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmUNFFctNgI6RiEqV0pNAT5NQ31/WD9UZx58aVByV1YdKxkxcTZ6JFc3fXEFOyIoMj1sUxQsJggFZG12DTFxOlVgAQYlaTpCS3lPaGNEM0x0dThVPxl1WzACPQJQdk8ebRdqVVU7ZQJ4S3MHUjwyQhBCMgpXPCl4Y3YjCyAtOlNiGjZxDzt/blk4NVgLNnIkBD4oLwZseAFvNSNQVjJ4JlB4dyVSYm51DD90PlV1flhvcBZeYSJ5ZiNsVwE7aSYPbBI1XDY5bwFWeWhlLCN3NBpmBh9RLGJQJjB5J1YoIw1zYXJ+U2F7cFAjJHFRPmslWj8gZ2oxRgNNGXldX3Z5MHBxLiVoAQNYW3ppBnB3J3MAPzx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmUvIj1pSAkiRAMcVEdNAT5+fS4/E3ZsX2U3RCUtCiEqKwBwUjpsOmw4OFkQbyUDATwpewF4ISMFZG12DTFxHGwSIyR9aERLUTkxVGtDZVVgRHhxAT51cg97NwhwZG0jDGQnalFmdiJoLw5zVT9/dAE3Omt0NCR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJybFU7cHAZeX8OJHkbDmQrQDo/FGlZUTVjAVM2bA9ROyNTbkFHPjw0czBoNz5YMGBLAwh9I1hych9tcDIudlR+IiNWP2gnCz53PAM7JClIbHR0Bip0DXZ+S1RgJkpnPRQ2UlckP1ZScHAPOGYiWAM5VwkkYnQ1dDBicWMSIycBPip6W20wAG4lFHIVPz5fbmN8Sj8vdwAfOiZ+DnQiCEcUaCMBeGwsUWxNFmd+fTYEB09DTD18WWBLRlIdNzlBaDd9D1c3fXEFOyIoATwpewF4ISMFZG12DWpzEDQcbgIZHjpJbHhgVFdxXHM6NE1qaCh1WiM/Eh93dnYEK3V8EiBmMDwZbHMMNEMyUgVLZGptNSNTBGd4c1EtIXVWZDtzCGJyTnJvd1seNnIkBD4oLwZseCNRYSR7UX11DHBpLF0jJV1Ubnh0fHU6UXRIahZAGjRfDjASdSIEbTcMUB0scGwnIAJRZn4nDHF6FiN8FwgqK2J1PzF+Y3FseHUCYXJ+U2F7cFAjJHFRPkkTXnhtRjwcdSp5HmhIQGlfWDk1Yxh3f1gtNnNwCHdlFEwgeB5nPT88TT4+YSErW1sXQSALPDRqYAU2RCwoV2RtAgogS2sgMW11X2Rxb1Q1dXQqbWdaQzd9D1c3fXEFOyIoATwLLnlEcwE9ZyBAFHZCJGYSbhs9JTpSa0BxXWNMYlFTfVdOZxQ1TwclMj43aiACNDozalE9VAMdblMkbi4kDHA0bABGYSR4BGd4c1EtIVdoMDxYCGJybFU7cHAeNnIkBD4oLwEjdQlxJhdEdnV4ZHd4bAdVF3JUMG4yIzNPPlBIMAN5GgZKBTwsXgo3VwYYMBJ8KghvOQFSYmUnbD5sHhpYFwhwLGJ1PzF+DFY5eHUCYXJ+U2F7cFAjJFdoTGslOj07QTAeeCBNNXl1XzM8WkJsLiUGZyd4Vzx9IlciJ3MzLmcGLGs0RBNgdSEYOXQiUmUvIlNqeyMCOiEqUD1lBjJdfSoAPWB3U2Q3cVRuOFJ7bwBrcX5cDjVwMFM2QQAJBWULeTgCLBUcI3FXHWhnOlIDARJ6NHd0IyYDI1dFM0xQZ2ZtPWg9WBZ4ISBXMW0jDGQnalFmdiIqNjQOQGt4XwE3KShTYSR4BGd4c1EtIVduPXZRDD9/R1Vgclp/Sj8CAEJlbTg4fwggeVsuVjJ4JlB4dyVSYlddK2oxFkc6c3JPNyV/A2V5BjcxZAETNmkIRmcddFACICVRPGUNHz5RFm1iaRQpMUdVGAZKBmJ+Xl87ZmR+aHAgCCF3I1pRPmslWj8gZwRgZmFtOXR3UzB5cldsLiUGZyd4VzxmBG4lAVkxZi9fYWQ3cjViVyMgO2c8MiMdPVc+fQQFQwcpSXFaHSVlZCgHZ1Y2eDFxb1Q1dXQZbCJyVmN6JFc3Tkd0I119YGEaRBg3PSMFEXZQNDZXEGQ5MAUhanVVbj5nUGFvbW1vbnJYBmd4cAN4ISBXMW0jDGQnSG8ycQkZN3EmVT9/dAE3KShTYSR4BGd4c2I8eg0nZwhYCBdwTW1mclEnTG4OAH4OBQIYZAJlJgZiNmlkDFQ4YyVSOUhSOEZGI0JDQVl0N2N+JGR5GQM2X3V7CHYbRmRrXkF+IiNWP2gnCz53PAM7JClIbHR0AWVqZHFseHUCYXJ+U2F7cFAjJHFRPmslWj8gZwRgdSJ5Hnlxa2l7TWMZLiVkPjRaZGJwCFB7MXMBYSdnOmRqUWclUQEgKC9aIx4LAmskYAUzYzIKdz5+Bh9UcCgAZ091ZDB2RFQ1dXQZbCJyVmN6JFc3fXEFOyIoATwpewF4MmAiMW12DTFxOlVgIyQdand0Uj58dlA2fnNUOnVzBmd4cAN4OgZuIDZbfWMnKHZmOwAhNHw4NWRjVQE0Emt0NCR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJybFU7cHAeNnIkBD4oLwZsZBxwYTJdRjF1BFchVTgzDGxUL0pvGGs9Z3J8VTxKEBRdBDwWXz8aJX9WJjs3Q1MtBStSRXEHC2B3NBNjIhRPFUZpYAd/L09fXnYiZFRZYDtiUEBZFm5IRk8mSz8ZZzcCbBdZHVBXa0pdbUQ/CgJnHyFfNmZZAmNYFSZ4A25hRBxVbxdjdSE0ODI8YQcAF0AvXz05biYBUD1+IAYjcCgHZG11X2Rxb1Q1dXQZbCJyVmN6JFc3fVM7byUDATwpewF4ISMFZG12DTFxby1ccSQdand0Uj58dlA2fnNUOnVzBmd4cDAlEgFQUk8VGGQ8TGhhTWE+YnEmVT9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtIXVWZDtzCHMpFCQ7cHAeNksMI2soLwZseCNRYSR7VjJ4JlB4dyVSYm51DD90PmE7NlpaNyV/A2V5JARseCADNCQuV2cudlR+GwtxamgnCz53PAM7JClIbHR0cH0GclY5QV0lNDdWRmF7cFAjJHFRPmslWj8gZzc9RgNND1ZBRzB5WXRjaw0TZyd4Vzx9IlciJ1Enazs6ejFxbAZgdSEYOXQiYWINFGoEeQIFYyEMQF5zdX4fIh4zI3FKPhhxUjVGOEsdMTFsNmA/DEI3fXEFOyIoATwpWT8sJggFZG12DTFxOlVgIyQdanchKgIudldxTVFgQHdZZxtLRjo+IWJwMXYBCxE7S203MD94cUIHUkV9XmBLGh5qJzJ4P2g9W0R5Jl5WZDtzCGJybFU7IixCJ3IkBD4oLwFvWiNRYCR7UXVLBGQCdQ8zHl1DNXlMJ2p9QFB7TTleAwpfJTo4fwsDNCQuV2cudlR+IiNWP2gnDDl6Ojt8JGtvbG9WBj5bADd2dV8iE25BPS97cld4BlYwLzBdKzgtYTwndT9tYzFfRjB5cldsLiUGZyd4Vzx9Ild5BVUZeCB+XWVxbAEnRgMsQ3YIMxkcFGosQzpzIl5/aHpNAjJZUg4eI3F1Z2pKLHNgMFwMbCJyVmN6JFc3fXEFOyIoAWcLTWAbbAUUZCtoDV5iBTQ9GAIEGGQ2blFHNXdjfnNUKy4Ld2d4cAN4ISBXMW0jDGQ7VXBmYCIAbnwHZnhsamFsZA5UFgJSMBl1RUEuElJoCxlFaQE/SkRUVm4lNTcMET4oLwZseCNRYSR7VjJ4cyhEJSVhbStdGT90PlI6c3JPNyV/A2V5JARseCADND8MbxljV1MnImFxP3MFDGVVG2J0KQNoHmhLbyt5JW5HNVQFOHJjdG4+WEUjJHEgJhRwWj8gZwRgdSJKbHR3YDE8WkI4KQ4GZyd4Vzx9IlciJ3MAPzx+Whc8UwI9Zj8YOHQqSzgNFEoqbSM5NWQCRT1+IAYjcCgHZG11X2Rxb1RuV1UdNQBwby1hDiYvAiQ+fQQ2AT0pewY/PQU8E3l3LUtCEFEnBSIlM1VVVmdecFdMYlJUT2NyODN/WwN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIeRDwZUWJsVD9xCyg9byQ6I2dXc1ZXE3ZSPhxseXoNOVFhSGlwdVUZA1IOLGRpSgRdJwJlVk54LlAjUQJmG1xoHEZGI2x8QW1LUAJKByBeGWUISj84cgIvaTMpXVR+IiNWP2gnCz53PAM7JClPHzlLBTgrewooa1U8Jz9gPW97MncjC3FWRFkmXmUHeAA6TTskL1NKVFxfVVMpCgU+HQhNOUV7P1tkAXI+aztVXWRxbAZgdSEYOXQiUmUvIlQZNhwGK3pSIWBtADhlcjZpam03eGReb1NPR3cdNgVtUjlCPTl0WkwCVwQrGDoGeAUUBh5kOEJDLVdWD0wGBzpzZEw3dWt8dlA2fnNUOnVzBmd4cANpelgmMXYBFQcUS2kmTjt3amoBcj85ajJXMhUyJABYPBxcU2ljOnY0FRxOOxhAc1FZVFAmT0APai9zV3diQ2B2NCR7VjJ4JlB4dyVSYm51DD9vHEtZQFN3dx1mbWdKOmpieGIkNAsuUB0cdVAkBTxSZVA+ZX1QAQRXAipRalt3BQleGjdAfmo2ZFZ2ahkpLAwyAGg/MFBmfWogZwRgdSJKbHR3UzB5cldsNQcfBBRZb3xFOzkgJW1uMTw8emRebAEaRyIcY1M9Vj8XOz17IFtzeQYXV1FYIx8lXysDCEp1MWpKLHNgdXQZbCJyVmN6JFc3fXEFOzkKGF8aWjk4GTprZm9vYz9xeHJgDCQaeywMI0ROdVRsWWxQYE1qaCRfTQQUByNON0IgCAgAVzBgbyoAbUMlUU5kUyY4bABGYSR4BGd4c1EtIXVWZDtzCDlQTVFiUnIneGkOOHgOMQZteHYpXXZzVmleAWQBRThCG1xoMnltA1VLQU8uMSN8Ix1dETAdYRViTD8JcGhrXkF+IiNWP2gnCz53PAM7JClIN1ZVBTwrewooWnc7L2lUZx9gV3cjYm9iXkkPXmI8WB0+aQMpNWJ/U2tfcWNpKCY3PwNmbDM4CkIiJ3NxJ0MrXWRxbAZgdSEYOXQiUj4NA1czWSE7dDoAZDplByEjNjY0E15UZ2dzUEc2ZkIIGQ1Tbj54BSYvAiQ+TiIeLVNvehUjAxVkByBQHG9xOm0DPxsRBTF1RmUxUDI1XGpzJzhMPzxubjh3ZAhCZWoIDGQnalFmdiIZN3EmVT9/dAZEZBdXPDdmBGZ4VTNqbFdlHjlxDGF/SlJBUlEab1AmdSZXej0ZYwFIAhdabnJuJ24scA5SYm51DD90PlI6c3JPNyV/BAZbEmNsPj4DWzgMUCAMNEEANjp1P3wMC2VrHQM7MAJIA09fcH0GcnU5bF4COlBYMjw2cFBfJHFWOWkEXUobJCM1MApfbHR3UzB5cldsLiUGZyd4ZGFOA1BBBUUUPydcWhFtTToxMzx5TDkAVWIJJCJyBHYbWRILaH1oIAFAUh5gOm11WBc8UFBoZmoiY2daQ2N6JFc3fXEFOyIKJmguPyYtISMFZG12DSAqQiRgIyQubTpLamBgSWw2TXFQRnd1AWR1Whd4AwJvT28JCBMFTTA7RQMAVEIHYXhpdDpjLgNTYSR4BGd4c1EtMjZxMTtzCGJybFU7cHAeNnIkBC9zV3dsbDo1YRZRUnV4AFQMVQNrP11UMD9rIGFhcVN0YyJUA2V5JARseCADNCQuV2cuVGAnbwViQWUNOj1EImNgaQ8qb1ZtJnhfDThgNUhjLn9UMh5nT1RZKUdIb1g7Oi57H3VjYSJ5A3ZWZ2lueVAWHRomKCpSUGVrIlBlO1U5SCh/fR5CRgInUwssR3kIY2YcAjIWeRwBYzcqaz5qIDVkbBcEdTYNLj1nb29KYzY4azR5d2RsL3Rwa29iOyIDZVM9ewEjBwQxHV9rHUhDJ2smOhkaG0VJM316UWRHZVRzOU4mflsqMyQtZAhCMW0jDGQnalFmdiIZN3EmVWR9XmBLZA5XHWl4BGZ4e2JOLHdiPRlFMWB/SmxGQ25+bT8CZj0KNiFxXiVIAhdabnJuJmt7TGZ1NytdfScLa0c6c3JPNyV/A2V5JARseCAwNxcFVxIyV2AJEQJaSnMBP0B6PgRiKStPInRCYGI0AW9HdXc+DlRgaGIpLAwyYVlEPmslWj8gZwRgdSJKbHR3YD88WkJsLiUGZyd4Vzx9IlciJ3MAPzx+XWRCWmc9Rh4BdmgiUhB9fg97YAU2RCwoV2RzIgFtcB4zGmBfbmdCTmhaU2oqbgBrVjhmDlN3fTMiJiIoBlIrRBIbEgNkZmBACks8by1ccQYaNGFcdWt8dlA2fnNUOnVzBmd4cAN4ISBXMW0BMjAgQVFmdiIZN3EmVT9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtDldiPXZVPBx/OS0HIlovNUE6ZGU0BQIsbCNROmlNT2w1GVQCdRpyOUhzC3h5A2w9VWwoN2hZOjRKOmRveCA9ND8MR2UjVFAnBAlPQ1saank6GhB1OxRvMnR0IhsrewooeF5lYWlDMiRfUGhYAFFpcHAmOE4HWjcabCorKVN3PT5vc2k4KQ4GZyd4Vzx9IlciJ3MAPzx+XWRxbDVhMAkNbXMJUmUvIlNqeyMCOiEqUD1+IAYjcCg0Z15eXxFtOiwJJ1UtGxFTWhZhAmNJcHMCYi8qBnIpTWB/bAU8GmB0MV5XGmsPbgYkbURqajBqaFBEZVhUYXdZZxs1VgcEbB1pXmAlPyM7VTAaVDshOUk/bXhsVTJuKTV0YGJmPGR1RTJ0cykKdTl1BA1kRHJucHAeNnIkBD4oLwZseCNRYSR7VjJ4BG4scA5SYm51DD90PlI6c3JPNyV/A2V5JARseCADND8mOTsodWwtJB5icXMNMkJrCgd0aQ9RA3lSBR9lJWJDel9jcCkGIjpIbj4tJDN2PkwDXUgPTRdjRh1qK098MF9ueVA3OCUBKCpSd3tOHXdlH2o4ZD5fWmZxcSFjTmI/bHQiUmUvIlNqeyMCOiEqUD1+IAYjInRbdW11X2Rxb2dLd2l4G29UTz43JDdYWlcCTA0CEj8aRCE/GihmY2BwOXZTDFEcEAIZN1FeMDxxQFdoTVJ3VWNyODN/WwN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIZJipeJD9/dDI2bABGYSR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJybFU7Q08NQUEMI2soLwZseCNRYSR7VjJ4JlB4dyVSYm5XMmtzFVIrKAo+NyV/A2V5JARseCADNCQuV2cudlR+IiNWP1sRamNEAxp0OClIGW9SNRt0JVFgdXcFL3JIMTh5T1d6BnNtUU07aT0CfgQ7aQg7dAsiV3B5MHBxLiUBCSVHRF9OPGx2IFgAPzx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmUvIlNqeyMCOjJpd2h+IAYjcCgHZG11X2Rxb1Q1dXQZbCJyVmN6JFc3fXEFOw0OY2UrRAYhA3Z9WD9dbV5qHGQ5MCUIamxWQjxxVFRvflhvNTBbE2d4cAN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIZN3EmVT8tKF0mKQp0NSM8IzJ4c1EtIXVWZDtzCGJybFU7cHAeNnIkBD4oLzVvSwhRFAZ9UW91AFQEYSVVLWNfLHhHAXJ9S2t3bCdeBGd5OSNveCAvNXZyC3YuNFR9ZwtDP2gnCz53PAM7JClIbHR0AWV5J1Y5eHUCYXJcbTV8W1AjJHFRPmslWj8gZwRgdSJKbHR3UyEiCiZsLiUGZyd4Vzx9BFNWO1IMShtYWhNeRhVjRh44fk8pMQo4KVQxbSMFdSwAcHpNHyZkSDE/P29UWGZxcnM2Y3UnbCJrZRIoeAsme3ICPhkDMnM1XQU3PTo2Z15dPjI8GGlgEBIkNERcdWt8dlA2fnNUOnVzBmd4cAN4ISBXMW0jDGQnamJnMwoMN3EmVT9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtGF1xMTtzCGJybFU7cHAeJylcdT4oLwZsQQt2NCR7VjJ4JlB4dyVhYytdGWtzFVI6c3JPNyV/A2VbBgADdQY6eyQIRwQjQGA5Phw3Q2gFDGNkHGI8Bh8pI0dVNRIrewooXl82FEFBZx5ddmh6BlBVZ0kjVko2TyM1dSJKbHR3UzB5cmRjaw0TZyd4Vzx9IlciJ3MAPzx+bhZ8aj45dx4sTHQiMj4JIWdvfSAzYgU0Yz9cOQZ4bAIDJCt0Sz88OiwJJ0IAMm9NR2A/DEI3fXEFOyIoATwpewF4ISM2ayheGDFxOlVgIyQdand0Uj58dlA2fnNUOm5VAWU1Vi94Zz5XaiB2dFh1XEg4Ox0IODQOQD9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtIXVWZCBVD2A/SkxBbFoadnJmIz4zCTc1ayIgeVsuaGZ/DVB4dyVSYm51DD90PlI6c1BoYyI7JDB5JARseCADNCQuV2cudlR+Phx3P34BD29VHgR7MilPN3ZVBmdvOW1tKilecHVVU2F7cFAjJHFRPmslWj8gRTo0cglKbHR3UzB5cldsLiUGZyd4Vzx9ImRQKnU4Zj5BaRFxbGY7UwYrPEYFXnR0WiJqeQI+OjoMYWRtISE+awoXZmBXWz1nR3NgdXQZbCJyVmN6JFc3fXEFOyIoATwpWT8sJggFZG12DTFxOlVgIyQdand0Uj58dlA2fnNUOm5VAWU1Vi94Zz5XaiAVfXxYP0g4Ox0IODQOQD9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJybFJgclEZNFQONWc7MQZteCNWHhdabT09DkV4dyVSYm51DD90PlI6c3JPNyV/A2VADCM5eCADNCQuV2d8KghvIiNWP2gnCz5OFCRuYQFdbHR0AWV5J1Y5eHUCYXJ+YGJIW1BWJE5Vb0kHXX82ZwM7dwNNblJdYmlqbGxsNQ4nZydHU21fAFBiMXMHZD5fWmZncj00cgoYOXQiUmUvIlN7IFtzOiEqUD1+Ajh3dwMHZG11X2Rxb1Q1dXQZbCJyVmN6JFdsTlccfCA2AT0pczIbLCExPU9ANDN8HGwdEDp9MTpSMD1eb3crWFlTY3d1PidaUg8NBgYmKRJ2CxMIQEJlRR05cEotNlBofwZsPyhUOiZZA2VubTYtOlNRZnZVERhuRlF7Zm4lOTcMEWovBAZseCNRYSR7ViMjXiF4dyVSYm51DD90PmE5QFlPQjleNxJKBQgZYwYENmkITik1XE0BOQRxPGgnKkx3PAR8OA9xG2B1IQZlGFo4PmsFOnBfVGNDaT4yfwkgPHc8NDE2TyM1dSJKbHR3UzB5cldsLiUGZyd4Vzx9AGl2IFgAPzx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmUvIlNqeyMCOj0VcT1oIAF4cgkAZlVsMRNzcTo7dTY+bSJyOCxmAlN4YWgEKnlQcD9sUxR4ISMFZG12DTFxOlVgIyQdand0Uj58dlA2flFqbnJYBmd4cAN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIZN3EmVT9/dAE3KQprOGlaADp1WGJcE2hSHQAwLzdybFU7cHAeNiB4WC8oLwZseCNRYSR7VjJ4JlB4dyVhYytdGT90PlI6c3JPNyV/A2V5JARseCADNB0GcDIudlR+IiNWP2gnCz53PAM7HQFvOTFcFGV5J1Y5eHUCYXJ+InkEJVAjJHFiY1gEXVwCURBgUT1TMEZ0Qj88WkJsLiUGZyd4Vzx9AHB2IDcnajx+XWRxbAZgdSErPjkdajszHW9qKX9eKxIoVEF8JgEgfQITZG9fRhhXaWdoeF4tNQB0YhlYElNEME4BTG8oYT9sUxR4ISMFZG12DTFxGGs0JA8dand0Uj58dlA2fnNUOnVVPxV4cGF7AyZjaCAjbD8BaWVjcCFoLw5zZGdbVD9sZA4xYgZhI3peWT90bEg3KzZZaR1uU1FBfUYHZ0E6ZD0OMT1vPQtEYSR7VjJ4JlB4dyVSYm51PzAxFkc6cyc3C3d/A2V5JARseCADNCQuV2cudlR+ABVSeCUGM0J3NBNoIhR8FU83JjB5J1Y5eHUCYXJ+U2F7cFAjHVl2ay4NTz8gZwRgdSJKbHR3UzB5clc3YwMBdnwAJktbCGNcKkUQPA9nXWVxbAEnaQchTmAjch8cCFctXQk2RCwcQD5NOWYgS2sgMShdSmRxb1Q1dXQZbCInLl8oJFc3fXE2Ym8eGGI/ezkKbBwlKyBQNE98EWZjAQN8aHVeZmdeVFc0fEVHY1N1ATxaV2IlEnUvDT8CFQcUS2UhYCIgOFcAQVB/dBU3MgpUOgZfZSh1WXFfPUo4KjtxDzlQSzRJbE8NcUEFJ1EOMQYQeCNpACl5cV1uJ24scGF1N24gdAMmPlI6c3JPNyV/A2V5JARsZB8iNDIIRwQjQGA5Phw3Q04ND0prHTd8BjAoA2hVNR97GGJ2S1QxJnBBaz9IUDFkF1NlREkTXkxtWAAXOCJpb2JfdGV5cldsLiUGdnwAJjx9IlciJ3MAPy89ejFxbAZgdSEYOXQiUmUvIlNqeyMCOiEMaU9+IGYhbAkzHm9KaytCTmdyd0shMhFSNyRJBmNNX0cBSG8XBUtkLnlEcyNlZ3teKmRxOlVgIyQdand0Uj58dlA2fnNUOnVRODN/WwN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIZN3EmJCcAIQE3KShTYQZOACA1UmlRIX1GNz1OPBtJL3JucHAeNnIkBD4oLwZseCNRYSR7VjJ4BHcscA5SYm51DD90PlI6c3JPNyVdJDF+YCM5eCADNCQuV2cudlR+IiNWP0oRD3k6HTsqf1E5EHRJBj9eEkc2PV0XYXJ+U2F7cFAjJFN2amxhfWogZwRgdSJKbHR3YEc0VE4rMho6ZwVaU1MvfgszKlU5cDxYTQd8WjInaR55RXQAYRsNJFQ3SBwiYRILaEdiBh9fQw4UPU9ePz9zbVBHRkIdMTRacTZ6JFcmJgl0OyIoATwpezJ3ZAsQZG12DTFxOlVgIyQdand0UkBob2MxXEVQPXdSPj54UjB6EgpGMW8JbRhqTFUaOwY+YnEmVT9/dAE3KShTYSR4BGdjVWVTLHdRPTZxBGI0clVgcnIaREESAC9zV3cxQ2B2NCR7VjJ4JlB4dyVSYm51DD9vGDFNVVh7SRZZEmU/OgQ3XCMQMQsxTjscUWo4Phx2bVsYP3l1AztlFwkpPlZTYCp0DVFgY1IlbjdWRjV8W1AjJHFRPmslWj8gZwRxLlo7bHRRakJ5cjUbYwc+YCp+a0lfJFB/alVhYTF4Mz1TR2Y7dwt5RTkEVhliImg0eyMhPjUAMiwlWHd6chcLeW1eZGRxbnM0dXwJPyRPYhpsDHBifXEFOyIoATwpewF4ISMFZH41KmRxOlVgIyQdand0Uj58dlA2LC8IK3VzBmd4cAQ3LAp3dl4cLCMnKHZmVCQealcgbWZdUhI1KwJCFCRzYxlkVVUvEjdCCy9zCDlubmFBclp/bUE6BEIoLz4NdQhyYTBQVl0+JjENRBpLczUNfWQyFXFkc3JIeChVIyJKGyQrbiE9YCMFV2cudlR+IiNWP2gnCz53HiRvIwJIbHR0AWV5J1Y5eHUCYXJYVz9ZWlQgF1pRS0kjKydfMgM9VwQrG2JVZ3dbcFASIwNnJRRZdElmBGNcKnEHZjF8UWdlbAYPMyF5VnkIVSVpCXBpeyMuO2c0Y19RFRVmVDY8MGpeX2Rxb1Q1dXQZbCJyVmN6BmljeloFOyIoATwpe3BgXnYFZG12DTFxOlVgIyQdMXVeM0IxUFRKM3NUO3VRMiBabWIlEgFkb28cOD0xanJiYgghSUIEbiJ/X2Y3Mg4wFgJSMBlLVUAtNV5WCx1VeXoNOUFUcHAKNnIvY0AqGWc3ayJFDjB7Vml6DDEEOgNWHiN1NzAxFkc6c3JPNyV/A2V5JARseHV7CHYuZGZrXkEqJQhWP2gnCz53PAM7JClIbHRWOTw0BVJkdV4COnBUMh02VlRfaTNvamwOWj8gZwRgdSJKbE1fdGU8WkJsLiUGZyd4Vzx9AGR/O1IQPXFYTGRCbgIcdycfOnkIRnR0WiJqXQkFYyMsaH1cAgFZUg5lZk9fThFqSVM3OFI1MiJyURxJBWw0OFkQOyIoATwpewF4IQE7MGpdDSAqQiRgIyQdand0Uj58dlA2fnNTRDhSAR1LVho/Iz5XMG0jLwscKXYzMwoMN3EmVT9/dAE3KShTYSR4NxV1dXItN3UnfEQmD2FyLnI7bzIgNmkCPz5uLzUbNQFpPxdEQkdjAFd6OgN+YVVsNz9nfXVvc3JPNyV/A2V5JARseCADNCQuV2cuUEQAcH8KLkoMC0tsGhY7YjdIa09tAT5lDFY9eFc2JlBIQDh2WzB4OFtVfn07Wk07TAQ7aTxKaHRVZ3dbREQ1Iw5mPBReTnt/PCY6WCY7MDx+WjZndTg+dSEfOmI7bGYvAG0+fAgCOiEqUD1+IAYjcCgHZG11X2Rxb1Q1dXQZbDlUNwA3GTZsf1ACOSIocCRWLhV5IQUxEU9db09TDFkVOAIaaDpSS3BnUGk4aG1nanVVZzpLcGMjPQpTcVU6CzYBdGplTWE+JipeJGp/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtIXVWZDtRLzZ1R1U7cHAeNnIkBD4oLwZseAF2NSM/cWd4JlB4dyVSYm51DD90PlI6UURLcGheOxl5JAMSNQEEThcITiAsd2oqJQhWP2gnCz53aXsHdilIbE1cJjA8D0M5eHUCYXJ+U2F7UmN+OFBBPCYDSz8TZQAcdyRNb3ldRzBfWFA1LCM+JwVaW0lmBFAgalUsYTx+WhtCTT1jMAkNOXQiUmUvIlNqewE8biYBUD1+IAYyK1B2ZG11X2Rxb1Q1dVYhNW9QUj53D1dsMFdnOAAxJiEPUQYhIyU9JE9UCktTHDdiAQ4MH2xWVUtgV2xnOG41YUZMMjprUTBpelgmdkslPxElS2U/YCIebHMHUj1rdAFsNQJXITJmY2djUVZYPVRqNX1xDGFBbG40NVgLNnIkBD4oLwZseAF2NSM/cWd4JlB4dyVSYm51fScLa2FNPlRWcDlAP2VbBgADdQY6eyQIRwQjQGA5Phw3Q2gBKFBgGg9OPw9xEFZWBSJvD3FseHUCYXJ+U2F7cGMsYVlEPmslWj8gZwRgdSJKbHR3YG1KUyZ0UXABBAVOQzx/FE5VFHIheBpUWj1zRmc7Rj94YmgdcmJiA19pQGAlbyEqUD1+IAYjcCg0ZShdSmRxb1Q1TFw+OWdaQ2N6JFc3ZlMBOBEoAT0pe28KPmE5Y140LF9uJHInIXFlViVLcXxod1dEaTF1a3dMFyBvaSR/NhNXUm8oCAs4TEARaRQ1cUplcmp/dAE3KShULilSJBVkTFAtZ2tWIjlAMDl/Rmlmb1Y+b2ssETkbGQUbbytoLXYnCiN6DDEsUyZrP2xDNUhPHms5SFB3MihJZyV/Agc5ZygjUhwlUCg3UFUdJBZRZ3cvNTlxPmA+Nyh7KkxLYj5tDVFfZ1Q2NWtcYD9Dcml7OEdpWHcDa00tUWoTbCEkOG1IZzYrLgt9FQQfOzR5NW1kFFRGMEwQbRh8Wj9uRhUnbAZ6QGgEXhILFFcRaGFgYQVoY2NGPxZyaRcAN19qRgJVbFBrUlR7GCRvNXIhXCZOblcCaAUbOVgvW2I0JxVkFmB3CUNVO0wXGBkkFzpeUVJvQ3dVZ1Q6QmFZAQE1eGErEyI5Xj9/UHUDYWIYbz8AUVY7ZkZsfDlyDghKPwBnAANDVUFPEnZVCB97KRFrZEVOfVcHc20mA2cQGT8cSj5lYgBkN1VnO0A4TwVVBXJfNEI5FEFiYG10cAJgOydLO3V0B3VtaiIsRxYxNGcDBQNuR2oHaX56OjtvKTZZLHJTbx1qODdcdVcbJWFcMTJUbUBdPWxpbVMEbmw8WjwhRx0oE1Bob0N0T29qPWcBFghlU2lFHU5FPlhhayB1WmMjMFpxTTx2RmgXURg4KkA9XAE2SSdoZEhqIwVGbC4DPHFUYwpJWlNCZkF6PRpTYjdpEVNUZFZnQz0gEjoOTWAIBWFlJHRrDEJmD0ZjPAIeeywMI2pgVklDZ1NVWWZTPxZncTd9MiI3cV4VbwAcX2gDWQMqMkMBQEh5VG9PPw9gITtaNyhKVH1vJ0g4Iy9wGyJQLlFjVFZ/Q0AZZnw+BQI+VxVgPTdNNHRAJGknJXkOc3J9H25WDTBtQXFWRDx+Nz50LGURbwYQezgbR2Q3azp5bzx2c24YZUZQATpPPRwqEmNSORh0IWJhZFRgFUFYMCc2b3BiC3BIZlkmY0gmZjAQTip7C1BIaiEiCiYzIzolEBVFUFtfP25EAFM4OXF4biVeTAIfRgEfeFYqVSYzH2sbXB46bgUiMllpHzJBQh5pPklTLnwOOkdzV2sIGxpZNyBlAjlUT3I9Q28CBkAkOTIAPShnF2tRY2lmD3UmDDt/CGRSY2RONElOUUY1XUduMgBkWjJ/J2JvSnEEPzYfaGJ3LVpoYmgubFxmRz1UCx1zBztHZWVrMX1tE1NVOihsbxVuajtkb1pwcEAlPHw0GiEbSihBOANcR3V6AWQ8bgNqJ0pUfScLa2FhYHledRZJYBJ0GxUxVz8HRgBsZDY3SXQlPR5lWX8BK05TOgRiPRx8GFZ8AiBeETdWdXdgHkpBbRU2RTFeJltgZkwjblEiZT0mZj0oL0Z2PWVeT24ffHladiVONERqPWZzHG1hcwR2PiJCbmUCZh4ga1ZgYToICD0veQkibiw1U2xtAh9PfR5gGl50XxBTZ1czUkt4Nz1EOGRJBm5wYWwxRyQjb2kGUTUPJz5rYyBcHUx3DEU5PxIcKm5Cay8nDiFiXG5tRk5SZAtKexI6Jyg1T3kJCCUwa1Y5b2AAQ1UTWXhEVGJSNQIxOjt6NxphdT94PXZVJx9SPBJWS21pSEUZZT8EN2wTEGgeYXYpXXZGRkxLG2Q6VQJrYVZ0NWhnPzBWcUF3MChVNyZdJWpuZxNhSiIbUAMyfjoyGWFSa1oUD0pxPxNvOxxLLEdyGDFdJHd+S1UFMlB2SgdUckB7F1ZBLzBdK0A5ZGoZYgRNEUdRMGhlRFA1NwVoKDteRz9fBDZNFUY4SDpUXhxzRj4yeCd7SWcCQiIXF2csNgRzIl5/aX5hATJBVwJmGXRoPRtlSDdxR194Hi9wamR8G3cwbkQVSj4CYmg1WQYqE2ExFHpDNHRJBTY/EAM8HURVMVlea2lQRiYsBidFZCNcczsHJyFvSGAFCCgVYVYKaj16NEkQbEBjQTl7LwlnLjt7EGBAcWhVGn01ZwAxZmBhWVZPaXN8ZWQOAE8HLWVuYQFRAhx6bnRvcyhEJRNWMFx+NDpbI0dUQHpIRzJJGiVuJTcDZz07cj0mUBIjaTUsDRVFWnEaG3hECjpoBjQrClNVBR1mOHdOfjc+IX9jMCRDcUlmKUxwOU8aay57H3UVZh8pIG18SkhqczcrHRMSJwVwND9/IUdtO0w0eTpUSRA8UwIsaiAhQVMAPBEtP28eeT4xTnN2DCxhAAJwbBVkAF9zPWNCSVNORncoFW9YZwVjAmZsTm4VfT4CBWsbZAULGRVrPEpRNHJTHDZiBGYZGEVyMWRjaWFnYlE6dU1RByBARQQ+Ax1kV192dFh1a0EWRSEdW1UTUUFNXjlIPh0xNSlOYyBLe1BqOFJiNih7DwZub2xXaW1wSWUZPX4TEBVuZB5pOxZ5OEpaEFR7RAc8DWNKC1xMASMiDCdvQihYMAJWGwcjaz04dBwsbj8yQGwYPgV2TWURaUpuDzdCMyopHW1CYjJdZUdXS30FEWVjMDNiUWh4HExwTVMaWUctbxczVwQrN21RMzdgJy9QfA9lFzBOU31GA1B5H04QQz54ZmNucxUxTgMBYkwqQyUpKjEwaBUjZxpod3tFYyF2NQASZG11X2RqSWBraUsdEG9yVmJ6AnduMGg2ShEKNTokXTghLCEJdTYOfERqHGEeLhINaURtNT5nVFQ1TXNvNTBbEzN/WwN4ISBkMl4IDBE8TGU4ah0dSzwmciIyVjl3Dy5gPClSMD5adWVXI180PTlZORhQWlFIPU8aQSB4WC9lL2Zvbgt2NCR7VjJ4BG4scA5SYm51DD90PlI6QE17QihmAwo/BgM3WhMXWzAzZCQcSzUHJCAxMC0PHj53PAM7JClIbHRSBSplATI5Y1cGYkE8bTV8W1AjJHFRPmslWj8TWDAVJ34WfXluU18/cjYrHQc6eidTd1BkH2RYA0ZhYwc9ejFxbAZgdQM/bXMJUmUvImAzdgE2Y2QCRT1+IAYjY2sgMW11X2Rxb1Q1dXQqbxFZVnIhXCZCZlcxZT4XBUBkeyZlIwkcGEtwPmx8EGE5ASIpEFVCVk0xSVRBM3M0OWNbITJ4cAN4ISBXMW0jP2tiQkRmdiIZN3EmVT9/dAE3KShTOiZSF2RLTHFqcykKdS9yKGVQWjR0Q1EqQVQiPGcKDgI1WiVdFDJ6aGZ/DVB4dyVSYm51DD9NFnVvc3JPNyVdJDF+JiNnKmlfJj4zZT4uamUhIyggND0UL3pjN30qYHwjZCZxcH8scjAoMDlzEyAgJXA9JTsrdlMgJD5wPi5oK3VuJ3w8fTQiODgrcCZ2e3Bkdm80JmIvfCEzZSZrN241LH4kOWZxPW1paCZ8JHRjdzhiKWZzIHR/Piw2bHdxInZxdVkgNGwjZyUvICEMfWo+JzooeiEmSiRuM3BucCZ8LhJpaW90Kj8oeyBAbz5ocTtscCIhQy80OiFVLC0iK0YmbW8qWHJidHVIICVvfSB1NCd3S3dyPyMiJCUqIRwmYWQiYXYmcnZHJjolc3Infm4mE3M6ICRaIi5oJ0txbzZ6O3d2LXZIcGw3J0IqeCZpTHA5ajxIfSUha1UrOz4+U3chdXRccW9kKhpyLnF7UnZmOiUQcH0gLk9yYDYlGHIhcXxLfTw4cGIreSAoWSBpaSBLInsuJVEybD0gazl7LC4DMm9oJxE7diEiXCExPiYzfHtwdgotPDQvYiY4ciYMLnQyLAMjMnBxYXRzMSYcI396d2Z7M29zR3N0JixpdW0rIhR2fjggbHU5IyVBJypvfTMnPWsoJyYtKCQ0KmpkcH57JXdpMnZubD9hfCskb2pxa2hsPSUqJC9hIzs+LHIlICAmO3YwPHI3c34hIHJ2Z2x1VSB8I3ciJjlqJGItKncmMH04aXZZdX0tJmg8aTknPmktfnNpOT4zIkhvLCdxIy9gY3dqKn0ncCEuPToqOiFiInB3cyY5fV0mYCQrdCckP3dOcn8scSd9MGxyS3ZwIXYvIz92cGInJT1yKi8/cHJUdnc+fXcham0rYCcjLSAtcDoyIj0pLiYyKSQ6Njk1KyV1MihxPW47HyYsPgxpdmA2dH0lKDdtZWNrJSs7emYzbi5uI3ZlfzY6bj8sbC1wIDw1NGopYDY9eC1xLzApaS0=