Rada Ministrów przyjęła SPA 2020

29.10 2013 roku rząd przyjął pierwszy strategiczny dokument w sprawie adaptacji do zmian klimatu o nazwie: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020). Celem SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Sześć głównych celów strategicznych dla Państwa w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu to:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska
  2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
  3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu
  4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu
  5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu
  6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu

Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich ma przewidziane dwa działania:

  1. Stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed nadciągającymi zagrożeniami
  2. Organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu

Strategiczny plan adaptacji wskazuje na konieczność wsparcia inwestycyjnego gospodarstw oraz doradztwo technologiczne uwzględniające aspekty dostosowania produkcji rolnej do zwiększonego ryzyka klimatycznego ale również wsparcie praktyk rolniczych mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Dokument SPA 2020 jest dostępny na stronie internetowej: http://klimada.mos.gov.pl