Wpływ zmian klimatu na rolnictwo

Autor: dr Jerzy Kozyra Aktualizacja: 13.03.2012

Produkcja roślinna

Zmiana klimatu wpływa na produkcję roślinną w sposób bezpośredni i pośredni. Wpływ bezpośredni wyraża się przez zmianę warunków atmosferycznych dla produktywności upraw, między innymi przez zmianę warunków termicznych, sum opadu atmosferycznego częstości i intensywności zjawisk ekstremalnych (Tubiello i in. 2007). Wraz ze zmianą klimatu zmieniają się również czynniki pośrednie decydujące o plonowaniu roślin i rozwoju rolnictwa, takie jak wymagania roślin dotyczące uprawy i nawożenia, występowanie i nasilenie chorób i szkodników roślin uprawnych, ale również oddziaływanie rolnictwa na środowisko (np. zwiększona erozja, degradacja materii organicznej w glebie) (Olesen i inni 2011). Na zmianę produktywności upraw ma również wpływ wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze oraz ozonu w dolnej warstwie atmosfery (Gornall i in. 2010). Powyższe czynniki jednocześnie mogą wywrzeć duży wpływ na rozwój technologii i organizację produkcji rolniczej (Ewert i in. 2005). Jednakże czynnikiem decydującym o kształcie systemów produkcji w rolnictwie, obok zmiany klimatu będzie zapotrzebowanie na żywność dla wzrastającej gwałtownie liczy ludności na Świecie oraz konkurencja o wodę (Godfray i in. 2010).

Zmiana zasobów ciepła i cyklu opadowego

W obszarach północnych Europy, gdzie dotychczas warunki termiczne ograniczały uprawę wielu roślin, na skutek ocieplenia nastąpi wzrost produktywności oraz zwiększy się możliwość uprawy nowych upraw. Efekt ten ma być spowodowany prognozowanym wydłużeniem się okresu wegetacyjnego, zmniejszeniem wpływu na rozwój roślin niskiej temperatury podczas okresu zimowego i wydłużeniem się okresu bez występowania przymrozków. W południowej Europie znaczący spadek produktywności upraw ma być spowodowany skróceniem się okresu wypełniania ziarna w warunkach wysokiej temperatury lata oraz suszą (Iglesias i inni 2009).

Z powodu prognozowanego wzrostu temperatury i wydłużenia okresu wegetacyjnego rośliny takie jak kukurydza, słonecznik, soja czy winorośl mają zwiększyć znacząco zasięg uprawy w kierunku północnym Europy (Maracchi i in. 2005, Olesen i in. 2007). W Centralnej Europie w analizach z wykorzystaniem scenariuszy klimatycznych do końca XXI wieku z powodu zmiany klimatu nie prognozuje się jednak znaczących zmian w strukturze upraw. Ocieplenie powinno skutkować nieznacznym wzrostem produktywności upraw, jednakże pod warunkiem wprowadzenia zmian w praktykach rolniczych, takich jak zmiana terminów zabiegów agrotechnicznych oraz zmiany w doborze odmian roślin dotychczas uprawianych. W szerokościach geograficznych Polski ocieplenie sezonu wegetacyjnego o 2oC, powinno np. zwiększyć produktywność pszenicy o około 10%, natomiast w Europie południowej zmniejszyć o podobną wielkość (Gornall i in. 2010). Podkreśla się jednocześnie, że prognozy produktywności upraw na podstawie czynnika cieplnego cechują się dużym stopniem niepewności, co jest związane z niepewnością scenariuszy zmian w cyklu opadowym.

Opady atmosferyczne są czynnikiem decydującym o produktywności upraw. Modele globalne klimatu dla XXI wieku prognozują ogólny wzrost opadów i wskazują w wielu regionach na zmiany cyklu opadowego (IPCC 2007). Scenariusze klimatyczne zgadzają się, co wzrostu sum opadów na północy Europy, szczególnie w zimie, oraz do zmniejszenia sum opadu w południowych regionach Europy. Efektem takiej prawidłowości może być wzrost plonowania w północnych regionach Europy i spadek na południu Europy (Iglesias i in. 2009). Rozbieżne są jednak prognozy co do rozkładu opadów atmosferycznych w warunkach globalnego ocieplenia., co wynika głównie z niepewności w kształtowaniu sią układów cyrkulacji atmosferycznej (Christensen i in. 2007). Podkreślić należy, że dla rolnictwa ważniejsza jest informacja o zmianach w rozkładzie opadów w ciągu roku niż o zmianach w średniej rocznej sumie opadów.

Zjawiska ekstremalne

Częstsze zjawiska ekstremalne poprzez bezpośrednie zniszczenia upraw, ograniczenie plonowania jak również pośrednio poprzez utrudnianie wykonania poprawnych i terminowych zabiegów agrotechnicznych, sprzyjanie rozwojowi chorób i szkodników roślin uprawnych ograniczają produktywność rolnictwa (Tubiello i inni 2007). Największe straty plonów roślin są notowane w przypadku gdy groźne zjawiska pogodowe występują w okresach krytycznych dla plonowania roślin (Porter i Semenow 2005). Większość zbóż jest np. bardzo wrażliwa na warunki suszy w fazie kwitnienia i wypełnienia ziarna.

W latach z nadmiarem opadu atmosferycznego spadki plonów są powodowane przez stagnowanie wody na polach, większe nasilenie chorób i szkodników roślin uprawnych oraz trudności w terminowym i precyzyjnym wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych. Intensywne opady, burze, opady gradu mogą powodować bezpośrednie zniszczenia roślin lub plonu w fazie dojrzewania, jak również powodować erozję gleb. Wielkość strat spowodowanych pogodowymi zjawiskami jest uzależniona od intensywności, czasu trwania, zasięgu przestrzennego oraz od typu zjawiska meteorologicznego. Znaczące ograniczenie plonowania mogą powstawać w wyniku działania w okresach krytycznych na rośliny niskiej jak i wysokiej temperatury, związanej z późnymi przymrozkami i falami upałów. Zjawiska te są zaliczane do największych zagrożeń powodowanych prognozowanymi zmianami klimatu. Straty powodowane przez zjawiska ekstremalne zgodnie z analizami dla obszaru Europy mają być głównym powodem większej zmienności plonowania w Europie (Trnka i inni 2011). Wskazuje się, że adaptacja do większej częstości zjawisk ekstremalnych może być znacznie trudniejsza dla rolników niż do zmian wynikających ze zmian norm klimatycznych (Olesen i in. 2011).

Na podstawie oceny strat plonów w Polsce od 1950 roku wykazano, że przy ogólnym wzroście potencjału plonowania zwiększa się zmienność plonowania, co oznacza mniejszą stabilność dochodów rolników (Górski i inni 2008). Główną przyczyną większej zmienności plonów w Polsce w ostatnich latach były warunki suszy (2000, 2002, 2003, 2006, 2008 rok), jednak największe straty notowano przy nakładaniu się kilku niekorzystnych dla rolnictwa zjawisk pogodowych (Kozyra i inni 2009). Studium na temat potrzeb adaptacyjnych rolnictwa województwa podlaskiego, wykazano np. że plony kukurydzy pomimo wzrostu zasobów ciepła mają być znacząco ograniczane przez coraz częstsze susze ograniczające plonowanie (Sadowski i inni 2009).

Efekt większej zmienności plonowania w ostatnich latach, spowodowany częstszym występowaniem niekorzystnych dla plonowania zjawisk klimatycznych, wykazano również w porównując plonowanie upraw w okresie 1955-1971 z okresem 1990-2007. Wskazano na wzrost zmienności plonowania pszenicy (6-9,4%), żyta (9,4-10,3%), jęczmienia jarego (6,2-9,8%) i ziemniaka (9,4-13,2%) (Górski i in., 2008). Okazuje się, że zmienność plonowania pszenicy ozimej jest obecnie na poziomie zmienności plonowania roślin okopowych, których plony były wcześniej uznawane za najmniej stabilne (Koźmiński, Michalska, 2010).

Efekt zawartości dwutlenku węgla i ozonu w atmosferze

Reakcja roślin na zawartość dwutlenku węgla w atmosferze jest zróżnicowana pomiędzy grupą roślin zaliczanych typu fotosyntezy C3 i C4. Uprawy zaliczane do grypy roślin C3, do których należy pszenica i podstawowe rośliny uprawne w Polsce, reagują bardzo wyraźnie na wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze poprzez wzrost efektywności fotosyntezy. Efekt ten jest znacznie mniejszy w przypadku grupy roślin C4, do których zalicza się między innymi kukurydzę i proso. Rośliny z grupy C4 w warunkach wyższej koncentracji CO2 w atmosferze reagują prowadza natomiast bardziej efektywną gospodarkę wodną (Gornall i in. 2010). W początkowych pracach związanych z szacowaniem wpływu zmiany klimatu na produktywność upraw, efekt koncentracji CO2 w atmosferze był znacząco zawyżany. Przyczyną było wykorzystywanie modeli opracowanych w warunkach laboratoryjnych. Obecne szacunki zmian plonowania z uwzględnieniem bardzie realnych wskaźników opracowany w warunkach polowych, przy scenariuszu zakładającym koncentracje CO2 na poziomie 550 ppm (scenariusz bardzo „optymistyczny” na koniec XXI wieku przy wprowadzeniu działań na rzecz ochrony klimatu ), wskazują na wzrost produktywności roślin z grupy C3 o 10-20%, natomiast od 0-10% w grupie roślin C4 (Long i in. 2005). Badania dowodzą, że zakładany wzrost produktywności wywołany większą zawartością dwutlenku węgla w warunkach klimatycznych końca XXI wieku nie będzie równoważyć strat powodowanych przez niekorzystne warunki związane ze zjawiskami ekstremalnymi (Long i in. 2006). Prowadzone badania dotyczące globalnej produktywności upraw wskazują, że efekt wzrostu produktywności spowodowany czynnikiem obecnie już większej koncentracji CO2 w atmosferze już występuje, jednak jest on niwelowany przez obserwowane straty plonów w wyniku występujących zjawisk ekstremalnych (Lobell i Field 2007).

Wzrost zawartości ozonu (O3) w atmosferze ogranicza potencjał plonowania roślin. Do szacowania tego efektu nie ma jeszcze modeli opracowanych w warunkach polowych, a przeprowadzone szacunki wpływu zwiększonej zawartości O3 w dolnej warstwie atmosfery na produktywność roślin wykorzystywały modele opracowane w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że 20% wzrost koncentracji O3 przy powierzchni ziemi prognozowany na 2050 rok, może ograniczać plonowanie pszenicy o 9%, a kukurydzy o 5% (Long i in. 2005). Wstępne badania efektu wpływu zwieszonej zawartości O3 w dolnej warstwie atmosfery w warunkach polowych wykazały, ze efekt zwiększonej o 25%, zawartości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery w 2002 i 2003 spowodował o około 20% większe starty plonu niż oczekiwano. Badania te sugerują ze szacunki plonowania w warunkach zmiany klimatu poprzez nie uwzględnienie efektu zawartości O3 w dolnej warstwie atmosfery mogą być zawyżone (Wang i Mauzerall 2004).

Choroby i szkodniki roślin uprawnych

Warunki klimatyczne wpływają na przeżywanie, wzrost i rozprzestrzenianie się patogenów chorób i szkodników roślin uprawnych ale również kształtują odporność roślin żywicielskich. Po wprowadzeniu do uprawy nowych gatunków roślin uprawnych (Ewans 2008) lub zmianach w technologiach uprawy można spodziewać się zasiedlania ich przez nowe agrofagi lub wzrostu nasilenia doty7chczasowych agrofagów na tych uprawach. Na zmianę warunków rozprzestrzeniania się patogenów chorób i szkodników roślin uprawnych będą mieć również wpływ takie czynniki jak: zwiększone stężenie dwutlenku węgla, ozonu oraz promieniowania ultrafioletowego (Newman 2004). Większa częstości zjawisk ekstremalnych powodujący stresy i osłabienie roślin może zwiększać nasilenie występowania chorób i szkodników roślin uprawnych (Lipa 2008).

W Polsce zaobserwowano zmiany w zasięgu szkodników i chorób roślin uprawnych. W Polsce pojawił się już problem wcześniejszego występowania szkodników zbóż np. skrzypionek, powodujących potrzebę większego zużycia środków ochrony roślin i większe ryzyko strat w plonach (Walczak, Tratwal, 2009). Z powodu wzrostu powierzchni kukurydzy w ostatnich latach w Polsce, do czego przyczynia się wzrost zasobów ciepła (Nieróbca, Kozyra, 2010), wzrasta w kierunku północnym zasięg szkodników kukurydzy, występujących dotychczas w tylko południowej Polsce, takich jak omacnica prosowianka (Lisowicz, 2003) oraz zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Bereś, Sionek, 2007). Udowodniono laboratoryjnie, a następnie zaobserwowano w warunkach polowych, że wyższa temperatura w jesieni zmienia cykl rozwojowy mszycy czeremchowej, która żeruje obecnie jesienią na oziminach i przenosi choroby wirusowe (Ruszkowska, 2010).

Produkcja zwierzęca

Zmiana klimatu może wpłynąć na produkcję zwierzęca poprzez ograniczenie dostępności zbóż przeznaczonych na pasze oraz ich cenę, wpływ na dostępność pastwisk, zmiany w dostępności roślin przeznaczonych na pasze oraz ich jakość (Smit 1996). Pod wpływem zmian cyklu opadowego o wzrostu temperatury może nastąpić zmian zasięgów ale również wektorów rozpowszechnienia się chorób zwierząt oraz pasożytów przekraczając kontrolowany obecnie poziom bezpieczeństwa dla zwierząt hodowlanych. Pośrednio, na produkcje zwierzęcą mogą mieć wpływ fale upałów i stres cieplny spowodowany długotrwałym działaniem wysokiej temperatury, co może przejawiać się w wpływie na rozwój, produktywność i reprodukcję (Simm 2010).

Źródła:

 1. Tubiello F.N., Soussana J.F., Howden S. M. 2007. Crop and pasture response to climate change. PNAS, 104, 19686-19690.
 2. Olesen J.E., Trnka M., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O., Seguin B., Peltonen-Sainio P., Rossi F., Kozyra J., Micale F., 2011. Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. Europ. J. Agronomy 34, 96–112.
 3. Gornall J., Betts R., Burke E., Clark R., Camp J., Willett K., Wiltshire A. 2011: Implications of climate change for agricultural productivity in the early twenty-first century. Phil. Trans. R. Soc. B 2010 365, 2973-2989 (doi: 10.1098/rstb.2010.0158).
 4. Godfray Ch. J.,. Beddington J.R., Crute I.R., Haddad L., Lawrence D., Muir J. F., Pretty J., Robinson S., Thomas S.M., Toulmin C., 2010. Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People, Science 327, 812. (DOI: 10.1126/science.1185383).
 5. Maracchi G., Sirotenko O., Bindi, M. 2005. Impacts of present and future climate variability on agriculture and forestry in the temperate regions: Europe. Clim. Change 70, 117–135. (doi:10.1007/s10584-005-5939-7).
 6. Olesen J. E., Carter T. R., Díaz-Ambrona C. H., Fronzek S., Heidmann T., HicklerT. Holt T., Minguez M. I., Morales P., Palutikof J. P., Quemada M., Ruiz-Ramos M., Rubćk G. H., Sau F., Smith B., Sykes M. T. 2007: Uncertainties in projected impacts of climate changeon European agriculture and terrestrial ecosystems based on scenarios from regional climate models. Climatic Change, 81:123–143 DOI 10.1007/s10584-006-9216-1.
 7. Gornall J., Betts R., Burke E., Clark R., Camp J., Willett K., Wiltshire A. 2011: Implications of climate change for agricultural productivity in the early twenty-first century. Phil. Trans. R. Soc. B 2010 365, 2973-2989 (doi: 10.1098/rstb.2010.0158).
 8. Alcamo J., Moreno J.M., Nováky B., Bindi M., Corobov R., Devoy R.J.N., Giannakopoulos C., Martin E., Olesen J.E., Shvidenko A., 2007: Europe. W: M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden, C.E. Hanson (red.), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 541-580.
 9. Iglesias A., Garrote L., Quiroga S., Moneo M., 2009. Impacts of climate change in agriculture in Europe. PESETA-Agriculture study. JRC 55386.
 10. Christensen J. H. i in. 2007. Regional climate projections. In Climate change 2007: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (eds. Solomon S., Qin D., Manning M., Chen Z., Marquis M., Averyt K. B., Tignor M., Miller H. L.), pp. 847–940. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 11. Porter J.R., Semenov M.A., 2005. Crop responses to climatic variation. Phil. Trans. R. Soc. B, 360:2021-2035, doi:10.1098/rstb.2005.1752.
 12. Trnka M., Olesen J.E., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O, Eitzinger J., Seguin B., Peltonen-Sainioa P., Rotter R., Iglesias A., Orlandini S., Dubrowski M., Hlavinka P., Balek J., Eckersten H., Cloppet E., Gobin A., Vučetić V., Nejedlik P., Kumar S., Lalic B., Mestre A., Rossi F., Kozyra J., Alexandrov V., Semerádová D., Žalud Z., 2011. Agroclimatic conditions in Europe under climate change. Global Change Biology, 17: 2298-2318.
 13. Górski T., Kozyra J., Doroszewski A., 2008. Field crop losses in Poland due to extreme weather conditions - case studiem. W: Liszewski (red.) The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Environment and Human Living Conditions, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 35-49.
 14. Kozyra J., Doroszewski A., Nieróbca A., 2009. Zmiany klimatyczne i ich przewidywany wpływ na rolnictwo w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 14, 243-257.
 15. Sadowski M., Wyszyński Z., Górski T., Liszewska M., Olecka A., Łoboda T., Pietkiewicz S.: Adaptacja produkcji rolnej w województwie podlaskim do oczekiwanych zmian klimatu. IOŚ, 2009, Warszawa
 16. Koźmiński Cz., Michalska B., 2010. Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w Polsce. Straty w rolnictwie. W: Koźmiński Cz., Michalska B., Leśny J. (red.): Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce, Rozprawy i Studia T. DCCCXLVII (773), 9-54
 17. Long S.P., Ainsworth E.A., Leakey A.D. B., Morgan P.B., 2005. Global food insecurity. Treatment of major food crops with elevated carbon dioxide or ozone under large-scale fully open-air conditions suggests recent models may have overestimated future yields. Phil. Trans. R. Soc. B 360, 2011–2020. (doi:10.1098/rstb.2005.1749).
 18. Long S.P., Ainsworth E.A., Leakey A.D., Nosberger J., Ort D.R., 2006. Food for Thought: Lower-Than-Expected Crop Yield Stimulation with Rising CO2 Concentrations, Science, 312, 1918-1921.
 19. Lobell D.B., Field C.B., 2007. Global scale climate–crop yield relationships and the impacts of recent warming, Environ. Res. Lett., 2, 1-7.
 20. Wang, X. P. & Mauzerall, D. L. 2004 Characterizing distributions of surface ozone and its impact on grain production in China, Japan and South Korea: 1990 and 2020. Atmos. Environ. 38, 4383–4402. (doi:10.1016/j.atmosenv.2004.03.067.).
 21. Evans N. 2008. Range and severity of a plant disease increased by global warming. J. R. Soc. Interface. 5, 525–531 (doi:10.1098/rsif.2007.1136).
 22. Lipa J. J. 2008. Nastepstwa zmian klimatycznych dla kwarantanny I ochrony roślin Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 48 (3), 777-791.
 23. Walczak F., Tratwal A. 2009. Importance of pests and diseases observed in agricultural plants in Poland in the years 1991-2008 in the context of climate changes. W: Leśny J. (red.) Climate change and agricultural in Poland – Impacts, Mitigations and Adaptation Measures. Acta Agrophysica, 169, 108-121.
 24. Nieróbca A., Kozyra J., 2010. Wpływ warunków pogodowych na plonowanie kukurydzy w Polsce. Materiały z konferencji: Produkcja i wykorzystanie kukurydzy uprawianej na cele spożywcze i przemysłowe, 29-30.
 25. Lisowicz F., 2003. Narastająca szkodliwość omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.) dla kukurydzy w południowo-wschodniej Polsce. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin, 43: 247–250.
 26. Ruszkowska M., 2010. Mszyce niosą kłopoty. http://www.farmer.pl/srodki-produkcji/ochrona-roslin/artykuly/mszyce-niosa-klopoty,18018,0.html
 27. Smit B., Mc Nabb D., Smihers J. 1996. Agricultural adaptation to climatic variation. Climatic Change, 33, 7-29.
 28. Simm G. 2010. Guest editorial: Livestock and global climate change. Animal 4, 377–392.
//80ae93c48d83c531c50c65ebcc5fe63bbW5pPHB4aGMvJy41ITo8emg1KDA3NTxtUHckdzB1ImZufms7LWp6ZDJoMncoIT8wJnFrNSdjLWQxNH5vP3pgdWElJCJiYmd7bmFlJCBmKy5qMDRpdGs6IDc2ODpwJHd0IWI7cSEub2oxZ3ohPnE2ciJ5c2t+Oi8kMTZnLz0uJSMpbCljKXxyNm41LiMxdzRjd380IG1+J2M6KnNmPX1+OGhlOHVnXSR6eTZ8PAgoPw8HJHJqInU+aDciZmMsIyBrUjk2JW5zJw4pOAZDejsmczB0M3FmViM9CjxxD3Nhc2N9NW93aWRqLms0Zjd0IH48eDcxWmJpY24+PnVrIzd+dHhmcCV7I2Q+bSV8aigsOjQwaCA9ZHs1YHphLQ94bzAyYDo0ZGgrb3AyNQASMGpDZhZxbzQ3RlIdHj5NdjpJJDdxUkQWYQYdGHARW2AiBhYlHnJXFHNKHDscNCUaHmh2XnlefWREaXh3TXd4AiVkMhNpelgmQ14FGSMcS1VlTQQtQGYQdH1jdhBUKx5zMD9hP2Q9WzIiZF1DZDtzCGJBSlFJbE8+b2Qkam0uEj4VVxZWEQJcblZ+OzQLVQRTFl1fGFxjHDJnPjBIajpVIgsreFh9Zys3WzMPORI5QEQlPihafyUYMEp1Oj9VFyImPjl1BQp0EXF/bHUCEmR/bTV8NHd2JHFRPmsDbmEiRnV4Cnd+G3RKVGtbcWMyMhoCG2pccGl9IlciJ1E+aztVXWRxbAZgdSEYOVYAamZiFEotSD0CYSMAMUFNFj9lS2sgMW11X2Rxb1Q1dXQqawBEbw14BVBufXECdHB0XS0kUSEKPRxrHl5QNH48eGs0JGA6P3d0Uj58dlA2fnNnPThMPjlkTz94EiJTTW8lC2cqQEVmUAV4eHwMdUgyVjlUKy5fFD9eMBl1RUEuEmwxZCBRDGFBOS0HInAlYnUPBD4oLwZseCNRYTc4cWd4JlB4dyVSYm51DD90PlI6aFBIQjlePzQ/EjASdRYTNxc3V2YudlMxLwl2TXQYCjEyFBY7JClIbHR0AWUrewooeHUCYXJ+Uzo2VjIgBmh2IyYaY2QgJSNgbgBOb0c1bWR+WVdsLiUGZyd4VzxECnB3YlsVPzx+XWRxbAZxLllpOXQAYTgzA0NoNgUTOhIoVEF8JgEgfQITZEtfMT08UjV6eF45Hj5NVxZsDHBifXEFOyIoATwpezJ3ZAsQZG12DTFxOlVgIyQdand0YT1PXVBDTUxXPThRPRJjUgQNPQFrYCsVfXxYP2UYexQJNEIBNGRjSzVwPzZoNSNTBGd4c1EtIXVWZDtzCGJyTmtvd1seNnIkBD4oLwZseCNRYSR7VjJ4JlAjJXkOcyNTbjxWJ3UncVguSxZJOiNfDgNveiYPNGIwZAdjSXQJEQJuPGoYGD1kChJOPwtPGWhVPTQ/OjdiS0o2PGFfYCZtTVd4BnJlYHcaXi57H3UcOGBfEXZ8cndKcjc3YwNkZAVhcCF/CDZeFEU5eSpgOmRxbgExeCMhZHYgVQstCDEebBw6RjI0cz5oITh3dwMHZG0gJ1gjb1Q1dXQZbCJyVmN6BnBjejUibiIoATwpewF4ISMFZG12DTFTDFEnbgUlFnd0VXlgUGlBanJ0dXhZJhVkT20CEgZufiBhMjAgQSB+CXcZN3EmVT9/dAE3EAB0NGFQEWd4c1EtIXVWZDtROz9uTUU5PVYPNkEmAEIqKQFvdQlFYQJROGs1GzE3eg8zHXJKCEUmYg4rfkRWZhZhY2Y8DBFseCADNCQuV2cuVGoqJQhWP2gnCz53PAM7JClIbHRWOTw0BVJkdV4xMEE8QhRgdld4BlYwcWYPO0A8WBUmdSJebG9KMnVdUm8XCgU+KTx7NU1aH2RYPnthem4iAXVWbGhuYyAmbXMJUmUvIlNqeyMCOhgCd2g7CBMjcCgHZG11X2RxTWdoaVUJbm9UR2NJJiYvAiQBRyAuBj8kURV4BwlnIyBUPktTG1E5ASYkEHVyVmNxdjBtM1JsZGFzBjx6WmIEbAZTTSAjN3V8EiAycQkZN3EmVT9/dAE3Omt0NCR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJuU3Q7ZnAHRD8bJHFlCT8SdT4wcH8DJ2trAGkPOgduF3VfOFxWCEFAPkRLagdVOht0DwVvbggkYSQuV2cudlR+IiNWP2gnCz5kfyRuJClIbHR0AWV5J1Y5eHUCYXJ+U2F7Umh6aVNVYzl5Bi4tTAQPdSl0OHNcUzB5cldsLiUGZyd4Vzx9AHB2IDcnajx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmU0BGcfe2ElOiMsVGBzHWcgfR4+I3t1ZGs0R0Fhcl8ZbCJyVmN6JFc3fXEFOyIONV97J11pAxUWHk9cCXZ8PGYnNSQaJWt0NT5TUVRseHs1VlJOZwNKb2QmISBQUk8Va2ccKXYzMwoMN3EmVT9/dAE3KX0rXXZ4BGd4c2IuEl5WETtMDDNQTlJ7ZnAZeX8OJHkbECYrbj1qNSNQVjJ4JlB4dyVSYm51DD90HGxudFlPNyV/A2V5JARseCADNCQuV2cudmcxbwJuYU4hP2c6GmI8aSk5dAshYT57DTZneH02BUBhQGRJTVdZFnkwe0wlPT8/eT9vMApfbHR3UzB5cldsLiUGZyd4Vzx9IlciJXVxJ0MrWTl8UWcXRgAfR1YAXhA0BGcfbyMxPAYKaGF4BzVSVg80YV9SWAZoWlBpUUklMiJyUSx3DndwTk4lfDQpP2guUAF4ISMFZG12DTFxOlVgIwY6eywMI2p7MndjfnNUOnVzBmd4cAN4ISBXMW8lCDkqVzARRQMeSVMEWUpkUjVCPShgZwNYPDt+VGJcB1JuHRxODDh0cVJhX0U+c1Y7AGQ8LzUdSj5VGDJ6JyoHc24scGF1N251DD90PlI6c3JPNyV/A2ViBjA1WiITbQYzNhljV1N5bwJaPy45OHE6HTtlAgNMGEdLPRBiAWJMbnQ8NXVVU2F7cFAjJHFRPmtwIgNyZwRgdQR+D1ZBQEp7WEQSDA8XEjxeY0lrI2l2IDcnajx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmUNFFctNgI6RiEqV0pNAT5NQ31/WD9UZx58aVByV1YdKxkxcTZ6JFc3fXEFOyIoMj1sUxQsJggFZG12DTFxOlVgAQYlaTpCS3lPaGNEM0x0dThVPxl1WzACPQJQdk8ebRdqVVU7ZQJ4S3MHUjwyQhBCMgpXPCl4Y3YjCyAtOlNiGjZxDzt/blk4NVgLNnIkBD4oLwZseAFvNSNQVjJ4JlB4dyVSYm51DD90PlV1flhvcBZeYSJ5ZiNsVwE7aSYPbBI1XDY5bwFWeWhlLCN3NBpmBh9RLGJQJjB5J1YoIw1zYXJ+U2F7cFAjJHFRPmslWj8gZ2oxRgNNGXldX3Z5MHBxLiVoAQNYW3ppBnB3J3MAPzx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmUvIj1pSAkiRAMcVEdNAT5+fS4/E3ZsX2U3RCUtCiEqKwBwUjpsOmw4OFkQbyUDATwpewF4ISMFZG12DTFxHGwSIyR9aERLUTkxVGtDZVVgRHhxAT51cg97NwhwZG0jDGQnalFmdiJoLw5zVT9/dAE3Omt0NCR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJybFU7cHAZeX8OJHkbDmQrQDo/FGlZUTVjAVM2bA9ROyNTbkFHPjw0czBoNz5YMGBLAwh9I1hych9tcDIudlR+IiNWP2gnCz53PAM7JClIbHR0Bip0DXZ+S1RgJkpnPRQ2UlckP1ZScHAPOGYiWAM5VwkkYnQ1dDBicWMSIycBPip6W20wAG4lFHIVPz5fbmN8Sj8vdwAfOiZ+DnQiCEcUaCMBeGwsUWxNFmd+fTYEB09DTD18WWBLRlIdNzlBaDd9D1c3fXEFOyIoATwpewF4ISMFZG12DWpzEDQcbgIZHjpJbHhgVFdxXHM6NE1qaCh1WiM/Eh93dnYEK3V8EiBmMDwZbHMMNEMyUgVLZGptNSNTBGd4c1EtIXVWZDtzCGJyTnJvd1seNnIkBD4oLwZseCNRYSR7UX11DHBpLF0jJV1Ubnh0fHU6UXRIahZAGjRfDjASdSIEbTcMUB0scGwnIAJRZn4nDHF6FiN8FwgqK2J1PzF+Y3FseHUCYXJ+U2F7cFAjJHFRPkkTXnhtRjwcdSp5HmhIQGlfWDk1Yxh3f1gtNnNwCHdlFEwgeB5nPT88TT4+YSErW1sXQSALPDRqYAU2RCwoV2RtAgogS2sgMW11X2Rxb1Q1dXQqbWdaQzd9D1c3fXEFOyIoATwLLnlEcwE9ZyBAFHZCJGYSbhs9JTpSa0BxXWNMYlFTfVdOZxQ1TwclMj43aiACNDozalE9VAMdblMkbi4kDHA0bABGYSR4BGd4c1EtIVdoMDxYCGJybFU7cHAeNnIkBD4oLwEjdQlxJhdEdnV4ZHd4bAdVF3JUMG4yIzNPPlBIMAN5GgZKBTwsXgo3VwYYMBJ8KghvOQFSYmUnbD5sHhpYFwhwLGJ1PzF+DFY5eHUCYXJ+U2F7cFAjJFdoTGslOj07QTAeeCBNNXl1XzM8WkJsLiUGZyd4Vzx9IlciJ3MzLmcGLGs0RBNgdSEYOXQiUmUvIlNqeyMCOiEqUD1lBjJdfSoAPWB3U2Q3cVRuOFJ7bwBrcX5cDjVwMFM2QQAJBWULeTgCLBUcI3FXHWhnOlIDARJ6NHd0IyYDI1dFM0xQZ2ZtPWg9WBZ4ISBXMW0jDGQnalFmdiIqNjQOQGt4XwE3KShTYSR4BGd4c1EtIVduPXZRDD9/R1Vgclp/Sj8CAEJlbTg4fwggeVsuVjJ4JlB4dyVSYlddK2oxFkc6c3JPNyV/A2V5BjcxZAETNmkIRmcddFACICVRPGUNHz5RFm1iaRQpMUdVGAZKBmJ+Xl87ZmR+aHAgCCF3I1pRPmslWj8gZwRgZmFtOXR3UzB5cldsLiUGZyd4VzxmBG4lAVkxZi9fYWQ3cjViVyMgO2c8MiMdPVc+fQQFQwcpSXFaHSVlZCgHZ1Y2eDFxb1Q1dXQZbCJyVmN6JFc3Tkd0I119YGEaRBg3PSMFEXZQNDZXEGQ5MAUhanVVbj5nUGFvbW1vbnJYBmd4cAN4ISBXMW0jDGQnSG8ycQkZN3EmVT9/dAE3KShTYSR4BGd4c2I8eg0nZwhYCBdwTW1mclEnTG4OAH4OBQIYZAJlJgZiNmlkDFQ4YyVSOUhSOEZGI0JDQVl0N2N+JGR5GQM2X3V7CHYbRmRrXkF+IiNWP2gnCz53PAM7JClIbHR0AWVqZHFseHUCYXJ+U2F7cFAjJHFRPmslWj8gZwRgdSJ5Hnlxa2l7TWMZLiVkPjRaZGJwCFB7MXMBYSdnOmRqUWclUQEgKC9aIx4LAmskYAUzYzIKdz5+Bh9UcCgAZ091ZDB2RFQ1dXQZbCJyVmN6JFc3fXEFOyIoATwpewF4MmAiMW12DTFxOlVgIyQdand0Uj58dlA2fnNUOnVzBmd4cAN4OgZuIDZbfWMnKHZmOwAhNHw4NWRjVQE0Emt0NCR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJybFU7cHAeNnIkBD4oLwZsZBxwYTJdRjF1BFchVTgzDGxUL0pvGGs9Z3J8VTxKEBRdBDwWXz8aJX9WJjs3Q1MtBStSRXEHC2B3NBNjIhRPFUZpYAd/L09fXnYiZFRZYDtiUEBZFm5IRk8mSz8ZZzcCbBdZHVBXa0pdbUQ/CgJnHyFfNmZZAmNYFSZ4A25hRBxVbxdjdSE0ODI8YQcAF0AvXz05biYBUD1+IAYjcCgHZG11X2Rxb1Q1dXQZbCJyVmN6JFc3fVM7byUDATwpewF4ISMFZG12DTFxby1ccSQdand0Uj58dlA2fnNUOnVzBmd4cDAlEgFQUk8VGGQ8TGhhTWE+YnEmVT9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtIXVWZDtzCHMpFCQ7cHAeNksMI2soLwZseCNRYSR7VjJ4JlB4dyVSYm51DD90PmE7NlpaNyV/A2V5JARseCADNCQuV2cudlR+GwtxamgnCz53PAM7JClIbHR0cH0GclY5QV0lNDdWRmF7cFAjJHFRPmslWj8gZzc9RgNND1ZBRzB5WXRjaw0TZyd4Vzx9IlciJ1Enazs6ejFxbAZgdSEYOXQiYWINFGoEeQIFYyEMQF5zdX4fIh4zI3FKPhhxUjVGOEsdMTFsNmA/DEI3fXEFOyIoATwpWT8sJggFZG12DTFxOlVgIyQdanchKgIudldxTVFgQHdZZxtLRjo+IWJwMXYBCxE7S203MD94cUIHUkV9XmBLGh5qJzJ4P2g9W0R5Jl5WZDtzCGJybFU7IixCJ3IkBD4oLwFvWiNRYCR7UXVLBGQCdQ8zHl1DNXlMJ2p9QFB7TTleAwpfJTo4fwsDNCQuV2cudlR+IiNWP2gnDDl6Ojt8JGtvbG9WBj5bADd2dV8iE25BPS97cld4BlYwLzBdKzgtYTwndT9tYzFfRjB5cldsLiUGZyd4Vzx9Ild5BVUZeCB+XWVxbAEnRgMsQ3YIMxkcFGosQzpzIl5/aHpNAjJZUg4eI3F1Z2pKLHNgMFwMbCJyVmN6JFc3fXEFOyIoAWcLTWAbbAUUZCtoDV5iBTQ9GAIEGGQ2blFHNXdjfnNUKy4Ld2d4cAN4ISBXMW0jDGQ7VXBmYCIAbnwHZnhsamFsZA5UFgJSMBl1RUEuElJoCxlFaQE/SkRUVm4lNTcMET4oLwZseCNRYSR7VjJ4cyhEJSVhbStdGT90PlI6c3JPNyV/A2V5JARseCADND8MbxljV1MnImFxP3MFDGVVG2J0KQNoHmhLbyt5JW5HNVQFOHJjdG4+WEUjJHEgJhRwWj8gZwRgdSJKbHR3YDE8WkI4KQ4GZyd4Vzx9IlciJ3MAPzx+Whc8UwI9Zj8YOHQqSzgNFEoqbSM5NWQCRT1+IAYjcCgHZG11X2Rxb1RuV1UdNQBwby1hDiYvAiQ+fQQ2AT0pewY/PQU8E3l3LUtCEFEnBSIlM1VVVmdecFdMYlJUT2NyODN/WwN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIeRDwZUWJsVD9xCyg9byQ6I2dXc1ZXE3ZSPhxseXoNOVFhSGlwdVUZA1IOLGRpSgRdJwJlVk54LlAjUQJmG1xoHEZGI2x8QW1LUAJKByBeGWUISj84cgIvaTMpXVR+IiNWP2gnCz53PAM7JClPHzlLBTgrewooa1U8Jz9gPW97MncjC3FWRFkmXmUHeAA6TTskL1NKVFxfVVMpCgU+HQhNOUV7P1tkAXI+aztVXWRxbAZgdSEYOXQiUmUvIlQZNhwGK3pSIWBtADhlcjZpam03eGReb1NPR3cdNgVtUjlCPTl0WkwCVwQrGDoGeAUUBh5kOEJDLVdWD0wGBzpzZEw3dWt8dlA2fnNUOnVzBmd4cANpelgmMXYBFQcUS2kmTjt3amoBcj85ajJXMhUyJABYPBxcU2ljOnY0FRxOOxhAc1FZVFAmT0APai9zV3diQ2B2NCR7VjJ4JlB4dyVSYm51DD9vHEtZQFN3dx1mbWdKOmpieGIkNAsuUB0cdVAkBTxSZVA+ZX1QAQRXAipRalt3BQleGjdAfmo2ZFZ2ahkpLAwyAGg/MFBmfWogZwRgdSJKbHR3UzB5cldsNQcfBBRZb3xFOzkgJW1uMTw8emRebAEaRyIcY1M9Vj8XOz17IFtzeQYXV1FYIx8lXysDCEp1MWpKLHNgdXQZbCJyVmN6JFc3fXEFOzkKGF8aWjk4GTprZm9vYz9xeHJgDCQaeywMI0ROdVRsWWxQYE1qaCRfTQQUByNON0IgCAgAVzBgbyoAbUMlUU5kUyY4bABGYSR4BGd4c1EtIXVWZDtzCDlQTVFiUnIneGkOOHgOMQZteHYpXXZzVmleAWQBRThCG1xoMnltA1VLQU8uMSN8Ix1dETAdYRViTD8JcGhrXkF+IiNWP2gnCz53PAM7JClIN1ZVBTwrewooWnc7L2lUZx9gV3cjYm9iXkkPXmI8WB0+aQMpNWJ/U2tfcWNpKCY3PwNmbDM4CkIiJ3NxJ0MrXWRxbAZgdSEYOXQiUj4NA1czWSE7dDoAZDplByEjNjY0E15UZ2dzUEc2ZkIIGQ1Tbj54BSYvAiQ+TiIeLVNvehUjAxVkByBQHG9xOm0DPxsRBTF1RmUxUDI1XGpzJzhMPzxubjh3ZAhCZWoIDGQnalFmdiIZN3EmVT9/dAZEZBdXPDdmBGZ4VTNqbFdlHjlxDGF/SlJBUlEab1AmdSZXej0ZYwFIAhdabnJuJ24scA5SYm51DD90PlI6c3JPNyV/BAZbEmNsPj4DWzgMUCAMNEEANjp1P3wMC2VrHQM7MAJIA09fcH0GcnU5bF4COlBYMjw2cFBfJHFWOWkEXUobJCM1MApfbHR3UzB5cldsLiUGZyd4ZGFOA1BBBUUUPydcWhFtTToxMzx5TDkAVWIJJCJyBHYbWRILaH1oIAFAUh5gOm11WBc8UFBoZmoiY2daQ2N6JFc3fXEFOyIKJmguPyYtISMFZG12DSAqQiRgIyQubTpLamBgSWw2TXFQRnd1AWR1Whd4AwJvT28JCBMFTTA7RQMAVEIHYXhpdDpjLgNTYSR4BGd4c1EtMjZxMTtzCGJybFU7cHAeNnIkBC9zV3dsbDo1YRZRUnV4AFQMVQNrP11UMD9rIGFhcVN0YyJUA2V5JARseCADNCQuV2cuVGAnbwViQWUNOj1EImNgaQ8qb1ZtJnhfDThgNUhjLn9UMh5nT1RZKUdIb1g7Oi57H3VjYSJ5A3ZWZ2lueVAWHRomKCpSUGVrIlBlO1U5SCh/fR5CRgInUwssR3kIY2YcAjIWeRwBYzcqaz5qIDVkbBcEdTYNLj1nb29KYzY4azR5d2RsL3Rwa29iOyIDZVM9ewEjBwQxHV9rHUhDJ2smOhkaG0VJM316UWRHZVRzOU4mflsqMyQtZAhCMW0jDGQnalFmdiIZN3EmVWR9XmBLZA5XHWl4BGZ4e2JOLHdiPRlFMWB/SmxGQ25+bT8CZj0KNiFxXiVIAhdabnJuJmt7TGZ1NytdfScLa0c6c3JPNyV/A2V5JARseCAwNxcFVxIyV2AJEQJaSnMBP0B6PgRiKStPInRCYGI0AW9HdXc+DlRgaGIpLAwyYVlEPmslWj8gZwRgdSJKbHR3YD88WkJsLiUGZyd4Vzx9IlciJ3MAPzx+XWRCWmc9Rh4BdmgiUhB9fg97YAU2RCwoV2RzIgFtcB4zGmBfbmdCTmhaU2oqbgBrVjhmDlN3fTMiJiIoBlIrRBIbEgNkZmBACks8by1ccQYaNGFcdWt8dlA2fnNUOnVzBmd4cAN4ISBXMW0BMjAgQVFmdiIZN3EmVT9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtDldiPXZVPBx/OS0HIlovNUE6ZGU0BQIsbCNROmlNT2w1GVQCdRpyOUhzC3h5A2w9VWwoN2hZOjRKOmRveCA9ND8MR2UjVFAnBAlPQ1saank6GhB1OxRvMnR0IhsrewooeF5lYWlDMiRfUGhYAFFpcHAmOE4HWjcabCorKVN3PT5vc2k4KQ4GZyd4Vzx9IlciJ3MAPzx+XWRxbDVhMAkNbXMJUmUvIlNqeyMCOiEqUD1+IAYjcCg0Z15eXxFtOiwJJ1UtGxFTWhZhAmNJcHMCYi8qBnIpTWB/bAU8GmB0MV5XGmsPbgYkbURqajBqaFBEZVhUYXdZZxs1VgcEbB1pXmAlPyM7VTAaVDshOUk/bXhsVTJuKTV0YGJmPGR1RTJ0cykKdTl1BA1kRHJucHAeNnIkBD4oLwZseCNRYSR7VjJ4BG4scA5SYm51DD90PlI6c3JPNyV/A2V5JARseCADND8mOTsodWwtJB5icXMNMkJrCgd0aQ9RA3lSBR9lJWJDel9jcCkGIjpIbj4tJDN2PkwDXUgPTRdjRh1qK098MF9ueVA3OCUBKCpSd3tOHXdlH2o4ZD5fWmZxcSFjTmI/bHQiUmUvIlNqeyMCOiEqUD1+IAYjInRbdW11X2Rxb2dLd2l4G29UTz43JDdYWlcCTA0CEj8aRCE/GihmY2BwOXZTDFEcEAIZN1FeMDxxQFdoTVJ3VWNyODN/WwN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIZJipeJD9/dDI2bABGYSR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJybFU7Q08NQUEMI2soLwZseCNRYSR7VjJ4JlB4dyVSYm5XMmtzFVIrKAo+NyV/A2V5JARseCADNCQuV2cudlR+IiNWP1sRamNEAxp0OClIGW9SNRt0JVFgdXcFL3JIMTh5T1d6BnNtUU07aT0CfgQ7aQg7dAsiV3B5MHBxLiUBCSVHRF9OPGx2IFgAPzx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmUvIlNqeyMCOjJpd2h+IAYjcCgHZG11X2Rxb1Q1dXQZbCJyVmN6JFc3fXEFOw0OY2UrRAYhA3Z9WD9dbV5qHGQ5MCUIamxWQjxxVFRvflhvNTBbE2d4cAN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIZN3EmVT8tKF0mKQp0NSM8IzJ4c1EtIXVWZDtzCGJybFU7cHAeNnIkBD4oLzVvSwhRFAZ9UW91AFQEYSVVLWNfLHhHAXJ9S2t3bCdeBGd5OSNveCAvNXZyC3YuNFR9ZwtDP2gnCz53PAM7JClIbHR0AWV5J1Y5eHUCYXJcbTV8W1AjJHFRPmslWj8gZwRgdSJKbHR3UyEiCiZsLiUGZyd4Vzx9BFNWO1IMShtYWhNeRhVjRh44fk8pMQo4KVQxbSMFdSwAcHpNHyZkSDE/P29UWGZxcnM2Y3UnbCJrZRIoeAsme3ICPhkDMnM1XQU3PTo2Z15dPjI8GGlgEBIkNERcdWt8dlA2fnNUOnVzBmd4cAN4ISBXMW0jDGQnamJnMwoMN3EmVT9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtGF1xMTtzCGJybFU7cHAeJylcdT4oLwZsQQt2NCR7VjJ4JlB4dyVhYytdGWtzFVI6c3JPNyV/A2VbBgADdQY6eyQIRwQjQGA5Phw3Q2gFDGNkHGI8Bh8pI0dVNRIrewooXl82FEFBZx5ddmh6BlBVZ0kjVko2TyM1dSJKbHR3UzB5cmRjaw0TZyd4Vzx9IlciJ3MAPzx+bhZ8aj45dx4sTHQiMj4JIWdvfSAzYgU0Yz9cOQZ4bAIDJCt0Sz88OiwJJ0IAMm9NR2A/DEI3fXEFOyIoATwpewF4ISM2ayheGDFxOlVgIyQdand0Uj58dlA2fnNUOm5VAWU1Vi94Zz5XaiB2dFh1XEg4Ox0IODQOQD9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtIXVWZCBVD2A/SkxBbFoadnJmIz4zCTc1ayIgeVsuaGZ/DVB4dyVSYm51DD90PlI6c1BoYyI7JDB5JARseCADNCQuV2cudlR+Phx3P34BD29VHgR7MilPN3ZVBmdvOW1tKilecHVVU2F7cFAjJHFRPmslWj8gRTo0cglKbHR3UzB5cldsLiUGZyd4Vzx9ImRQKnU4Zj5BaRFxbGY7UwYrPEYFXnR0WiJqeQI+OjoMYWRtISE+awoXZmBXWz1nR3NgdXQZbCJyVmN6JFc3fXEFOyIoATwpWT8sJggFZG12DTFxOlVgIyQdand0Uj58dlA2fnNUOm5VAWU1Vi94Zz5XaiAVfXxYP0g4Ox0IODQOQD9/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtIXVWZDtzCGJybFJgclEZNFQONWc7MQZteCNWHhdabT09DkV4dyVSYm51DD90PlI6c3JPNyV/A2VADCM5eCADNCQuV2d8KghvIiNWP2gnCz5OFCRuYQFdbHR0AWV5J1Y5eHUCYXJ+YGJIW1BWJE5Vb0kHXX82ZwM7dwNNblJdYmlqbGxsNQ4nZydHU21fAFBiMXMHZD5fWmZncj00cgoYOXQiUmUvIlN7IFtzOiEqUD1+Ajh3dwMHZG11X2Rxb1Q1dXQZbCJyVmN6JFdsTlccfCA2AT0pczIbLCExPU9ANDN8HGwdEDp9MTpSMD1eb3crWFlTY3d1PidaUg8NBgYmKRJ2CxMIQEJlRR05cEotNlBofwZsPyhUOiZZA2VubTYtOlNRZnZVERhuRlF7Zm4lOTcMEWovBAZseCNRYSR7ViMjXiF4dyVSYm51DD90PmE5QFlPQjleNxJKBQgZYwYENmkITik1XE0BOQRxPGgnKkx3PAR8OA9xG2B1IQZlGFo4PmsFOnBfVGNDaT4yfwkgPHc8NDE2TyM1dSJKbHR3UzB5cldsLiUGZyd4Vzx9AGl2IFgAPzx+XWRxbAZgdSEYOXQiUmUvIlNqeyMCOj0VcT1oIAF4cgkAZlVsMRNzcTo7dTY+bSJyOCxmAlN4YWgEKnlQcD9sUxR4ISMFZG12DTFxOlVgIyQdand0Uj58dlA2flFqbnJYBmd4cAN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIZN3EmVT9/dAE3KQprOGlaADp1WGJcE2hSHQAwLzdybFU7cHAeNiB4WC8oLwZseCNRYSR7VjJ4JlB4dyVhYytdGT90PlI6c3JPNyV/A2V5JARseCADNB0GcDIudlR+IiNWP2gnCz53PAM7HQFvOTFcFGV5J1Y5eHUCYXJ+InkEJVAjJHFiY1gEXVwCURBgUT1TMEZ0Qj88WkJsLiUGZyd4Vzx9AHB2IDcnajx+XWRxbAZgdSErPjkdajszHW9qKX9eKxIoVEF8JgEgfQITZG9fRhhXaWdoeF4tNQB0YhlYElNEME4BTG8oYT9sUxR4ISMFZG12DTFxGGs0JA8dand0Uj58dlA2fnNUOnVVPxV4cGF7AyZjaCAjbD8BaWVjcCFoLw5zZGdbVD9sZA4xYgZhI3peWT90bEg3KzZZaR1uU1FBfUYHZ0E6ZD0OMT1vPQtEYSR7VjJ4JlB4dyVSYm51PzAxFkc6cyc3C3d/A2V5JARseCADNCQuV2cudlR+ABVSeCUGM0J3NBNoIhR8FU83JjB5J1Y5eHUCYXJ+U2F7cFAjHVl2ay4NTz8gZwRgdSJKbHR3UzB5clc3YwMBdnwAJktbCGNcKkUQPA9nXWVxbAEnaQchTmAjch8cCFctXQk2RCwcQD5NOWYgS2sgMShdSmRxb1Q1dXQZbCInLl8oJFc3fXE2Ym8eGGI/ezkKbBwlKyBQNE98EWZjAQN8aHVeZmdeVFc0fEVHY1N1ATxaV2IlEnUvDT8CFQcUS2UhYCIgOFcAQVB/dBU3MgpUOgZfZSh1WXFfPUo4KjtxDzlQSzRJbE8NcUEFJ1EOMQYQeCNpACl5cV1uJ24scGF1N24gdAMmPlI6c3JPNyV/A2V5JARsZB8iNDIIRwQjQGA5Phw3Q04ND0prHTd8BjAoA2hVNR97GGJ2S1QxJnBBaz9IUDFkF1NlREkTXkxtWAAXOCJpb2JfdGV5cldsLiUGdnwAJjx9IlciJ3MAPy89ejFxbAZgdSEYOXQiUmUvIlNqeyMCOiEMaU9+IGYhbAkzHm9KaytCTmdyd0shMhFSNyRJBmNNX0cBSG8XBUtkLnlEcyNlZ3teKmRxOlVgIyQdand0Uj58dlA2fnNUOnVRODN/WwN4ISBXMW0jDGQnalFmdiIZN3EmJCcAIQE3KShTYQZOACA1UmlRIX1GNz1OPBtJL3JucHAeNnIkBD4oLwZseCNRYSR7VjJ4BHcscA5SYm51DD90PlI6c3JPNyVdJDF+YCM5eCADNCQuV2cudlR+IiNWP0oRD3k6HTsqf1E5EHRJBj9eEkc2PV0XYXJ+U2F7cFAjJFN2amxhfWogZwRgdSJKbHR3YEc0VE4rMho6ZwVaU1MvfgszKlU5cDxYTQd8WjInaR55RXQAYRsNJFQ3SBwiYRILaEdiBh9fQw4UPU9ePz9zbVBHRkIdMTRacTZ6JFcmJgl0OyIoATwpezJ3ZAsQZG12DTFxOlVgIyQdand0UkBob2MxXEVQPXdSPj54UjB6EgpGMW8JbRhqTFUaOwY+YnEmVT9/dAE3KShTYSR4BGdjVWVTLHdRPTZxBGI0clVgcnIaREESAC9zV3cxQ2B2NCR7VjJ4JlB4dyVSYm51DD9vGDFNVVh7SRZZEmU/OgQ3XCMQMQsxTjscUWo4Phx2bVsYP3l1AztlFwkpPlZTYCp0DVFgY1IlbjdWRjV8W1AjJHFRPmslWj8gZwRxLlo7bHRRakJ5cjUbYwc+YCp+a0lfJFB/alVhYTF4Mz1TR2Y7dwt5RTkEVhliImg0eyMhPjUAMiwlWHd6chcLeW1eZGRxbnM0dXwJPyRPYhpsDHBifXEFOyIoATwpewF4ISMFZH41KmRxOlVgIyQdand0Uj58dlA2LC8IK3VzBmd4cAQ3LAp3dl4cLCMnKHZmVCQealcgbWZdUhI1KwJCFCRzYxlkVVUvEjdCCy9zCDlubmFBclp/bUE6BEIoLz4NdQhyYTBQVl0+JjENRBpLczUNfWQyFXFkc3JIeChVIyJKGyQrbiE9YCMFV2cudlR+IiNWP2gnCz53HiRvIwJIbHR0AWV5J1Y5eHUCYXJYVz9ZWlQgF1pRS0kjKydfMgM9VwQrG2JVZ3dbcFASIwNnJRRZdElmBGNcKnEHZjF8UWdlbAYPMyF5VnkIVSVpCXBpeyMuO2c0Y19RFRVmVDY8MGpeX2Rxb1Q1dXQZbCJyVmN6BmljeloFOyIoATwpe3BgXnYFZG12DTFxOlVgIyQdMXVeM0IxUFRKM3NUO3VRMiBabWIlEgFkb28cOD0xanJiYgghSUIEbiJ/X2Y3Mg4wFgJSMBlLVUAtNV5WCx1VeXoNOUFUcHAKNnIvY0AqGWc3ayJFDjB7Vml6DDEEOgNWHiN1NzAxFkc6c3JPNyV/A2V5JARseHV7CHYuZGZrXkEqJQhWP2gnCz53PAM7JClIbHRWOTw0BVJkdV4COnBUMh02VlRfaTNvamwOWj8gZwRgdSJKbE1fdGU8WkJsLiUGZyd4Vzx9AGR/O1IQPXFYTGRCbgIcdycfOnkIRnR0WiJqXQkFYyMsaH1cAgFZUg5lZk9fThFqSVM3OFI1MiJyURxJBWw0OFkQOyIoATwpewF4IQE7MGpdDSAqQiRgIyQdand0Uj58dlA2fnNTRDhSAR1LVho/Iz5XMG0jLwscKXYzMwoMN3EmVT9/dAE3KShTYSR4NxV1dXItN3UnfEQmD2FyLnI7bzIgNmkCPz5uLzUbNQFpPxdEQkdjAFd6OgN+YVVsNz9nfXVvc3JPNyV/A2V5JARseCADNCQuV2cuUEQAcH8KLkoMC0tsGhY7YjdIa09tAT5lDFY9eFc2JlBIQDh2WzB4OFtVfn07Wk07TAQ7aTxKaHRVZ3dbREQ1Iw5mPBReTnt/PCY6WCY7MDx+WjZndTg+dSEfOmI7bGYvAG0+fAgCOiEqUD1+IAYjcCgHZG11X2Rxb1Q1dXQZbDlUNwA3GTZsf1ACOSIocCRWLhV5IQUxEU9db09TDFkVOAIaaDpSS3BnUGk4aG1nanVVZzpLcGMjPQpTcVU6CzYBdGplTWE+JipeJGp/dAE3KShTYSR4BGd4c1EtIXVWZDtRLzZ1R1U7cHAeNnIkBD4oLwZseAF2NSM/cWd4JlB4dyVSYm51DD90PlI6UURLcGheOxl5JAMSNQEEThcITiAsd2oqJQhWP2gnCz53aXsHdilIbE1cJjA8D0M5eHUCYXJ+U2F7UmN+OFBBPCYDSz8TZQAcdyRNb3ldRzBfWFA1LCM+JwVaW0lmBFAgalUsYTx+WhtCTT1jMAkNOXQiUmUvIlNqewE8biYBUD1+IAYyK1B2ZG11X2Rxb1Q1dVYhNW9QUj53D1dsMFdnOAAxJiEPUQYhIyU9JE9UCktTHDdiAQ4MH2xWVUtgV2xnOG41YUZMMjprUTBpelgmdkslPxElS2U/YCIebHMHUj1rdAFsNQJXITJmY2djUVZYPVRqNX1xDGFBbG40NVgLNnIkBD4oLwZseAF2NSM/cWd4JlB4dyVSYm51fScLa2FNPlRWcDlAP2VbBgADdQY6eyQIRwQjQGA5Phw3Q2gBKFBgGg9OPw9xEFZWBSJvD3FseHUCYXJ+U2F7cGMsYVlEPmslWj8gZwRgdSJKbHR3YG1KUyZ0UXABBAVOQzx/FE5VFHIheBpUWj1zRmc7Rj94YmgdcmJiA19pQGAlbyEqUD1+IAYjcCg0ZShdSmRxb1Q1TFw+OWdaQ2N6JFc3ZlMBOBEoAT0pe28KPmE5Y140LF9uJHInIXFlViVLcXxod1dEaTF1a3dMFyBvaSR/NhNXUm8oCAs4TEARaRQ1cUplcmp/dAE3KShULilSJBVkTFAtZ2tWIjlAMDl/Rmlmb1Y+b2ssETkbGQUbbytoLXYnCiN6DDEsUyZrP2xDNUhPHms5SFB3MihJZyV/Agc5ZygjUhwlUCg3UFUdJBZRZ3cvNTlxPmA+Nyh7KkxLYj5tDVFfZ1Q2NWtcYD9Dcml7OEdpWHcDa00tUWoTbCEkOG1IZzYrLgt9FQQfOzR5NW1kFFRGMEwQbRh8Wj9uRhUnbAZ6QGgEXhILFFcRaGFgYQVoY2NGPxZyaRcAN19qRgJVbFBrUlR7GCRvNXIhXCZOblcCaAUbOVgvW2I0JxVkFmB3CUNVO0wXGBkkFzpeUVJvQ3dVZ1Q6QmFZAQE1eGErEyI5Xj9/UHUDYWIYbz8AUVY7ZkZsfDlyDghKPwBnAANDVUFPEnZVCB97KRFrZEVOfVcHc20mA2cQGT8cSj5lYgBkN1VnO0A4TwVVBXJfNEI5FEFiYG10cAJgOydLO3V0B3VtaiIsRxYxNGcDBQNuR2oHaX56OjtvKTZZLHJTbx1qODdcdVcbJWFcMTJUbUBdPWxpbVMEbmw8WjwhRx0oE1Bob0N0T29qPWcBFghlU2lFHU5FPlhhayB1WmMjMFpxTTx2RmgXURg4KkA9XAE2SSdoZEhqIwVGbC4DPHFUYwpJWlNCZkF6PRpTYjdpEVNUZFZnQz0gEjoOTWAIBWFlJHRrDEJmD0ZjPAIeeywMI2pgVklDZ1NVWWZTPxZncTd9MiI3cV4VbwAcX2gDWQMqMkMBQEh5VG9PPw9gITtaNyhKVH1vJ0g4Iy9wGyJQLlFjVFZ/Q0AZZnw+BQI+VxVgPTdNNHRAJGknJXkOc3J9H25WDTBtQXFWRDx+Nz50LGURbwYQezgbR2Q3azp5bzx2c24YZUZQATpPPRwqEmNSORh0IWJhZFRgFUFYMCc2b3BiC3BIZlkmY0gmZjAQTip7C1BIaiEiCiYzIzolEBVFUFtfP25EAFM4OXF4biVeTAIfRgEfeFYqVSYzH2sbXB46bgUiMllpHzJBQh5pPklTLnwOOkdzV2sIGxpZNyBlAjlUT3I9Q28CBkAkOTIAPShnF2tRY2lmD3UmDDt/CGRSY2RONElOUUY1XUduMgBkWjJ/J2JvSnEEPzYfaGJ3LVpoYmgubFxmRz1UCx1zBztHZWVrMX1tE1NVOihsbxVuajtkb1pwcEAlPHw0GiEbSihBOANcR3V6AWQ8bgNqJ0pUfScLa2FhYHledRZJYBJ0GxUxVz8HRgBsZDY3SXQlPR5lWX8BK05TOgRiPRx8GFZ8AiBeETdWdXdgHkpBbRU2RTFeJltgZkwjblEiZT0mZj0oL0Z2PWVeT24ffHladiVONERqPWZzHG1hcwR2PiJCbmUCZh4ga1ZgYToICD0veQkibiw1U2xtAh9PfR5gGl50XxBTZ1czUkt4Nz1EOGRJBm5wYWwxRyQjb2kGUTUPJz5rYyBcHUx3DEU5PxIcKm5Cay8nDiFiXG5tRk5SZAtKexI6Jyg1T3kJCCUwa1Y5b2AAQ1UTWXhEVGJSNQIxOjt6NxphdT94PXZVJx9SPBJWS21pSEUZZT8EN2wTEGgeYXYpXXZGRkxLG2Q6VQJrYVZ0NWhnPzBWcUF3MChVNyZdJWpuZxNhSiIbUAMyfjoyGWFSa1oUD0pxPxNvOxxLLEdyGDFdJHd+S1UFMlB2SgdUckB7F1ZBLzBdK0A5ZGoZYgRNEUdRMGhlRFA1NwVoKDteRz9fBDZNFUY4SDpUXhxzRj4yeCd7SWcCQiIXF2csNgRzIl5/aX5hATJBVwJmGXRoPRtlSDdxR194Hi9wamR8G3cwbkQVSj4CYmg1WQYqE2ExFHpDNHRJBTY/EAM8HURVMVlea2lQRiYsBidFZCNcczsHJyFvSGAFCCgVYVYKaj16NEkQbEBjQTl7LwlnLjt7EGBAcWhVGn01ZwAxZmBhWVZPaXN8ZWQOAE8HLWVuYQFRAhx6bnRvcyhEJRNWMFx+NDpbI0dUQHpIRzJJGiVuJTcDZz07cj0mUBIjaTUsDRVFWnEaG3hECjpoBjQrClNVBR1mOHdOfjc+IX9jMCRDcUlmKUxwOU8aay57H3UVZh8pIG18SkhqczcrHRMSJwVwND9/IUdtO0w0eTpUSRA8UwIsaiAhQVMAPBEtP28eeT4xTnN2DCxhAAJwbBVkAF9zPWNCSVNORncoFW9YZwVjAmZsTm4VfT4CBWsbZAULGRVrPEpRNHJTHDZiBGYZGEVyMWRjaWFnYlE6dU1RByBARQQ+Ax1kV192dFh1a0EWRSEdW1UTUUFNXjlIPh0xNSlOYyBLe1BqOFJiNih7DwZub2xXaW1wSWUZPX4TEBVuZB5pOxZ5OEpaEFR7RAc8DWNKC1xMASMiDCdvQihYMAJWGwcjaz04dBwsbj8yQGwYPgV2TWURaUpuDzdCMyopHW1CYjJdZUdXS30FEWVjMDNiUWh4HExwTVMaWUctbxczVwQrN21RMzdgJy9QfA9lFzBOU31GA1B5H04QQz54ZmNucxUxTgMBYkwqQyUpKjEwaBUjZxpod3tFYyF2NQASZG11X2RqSWBraUsdEG9yVmJ6AnduMGg2ShEKNTokXTghLCEJdTYOfERqHGEeLhINaURtNT5nVFQ1TXNvNTBbEzN/WwN4ISBkMl4IDBE8TGU4ah0dSzwmciIyVjl3Dy5gPClSMD5adWVXI180PTlZORhQWlFIPU8aQSB4WC9lL2Zvbgt2NCR7VjJ4BG4scA5SYm51DD90PlI6QE17QihmAwo/BgM3WhMXWzAzZCQcSzUHJCAxMC0PHj53PAM7JClIbHRSBSplATI5Y1cGYkE8bTV8W1AjJHFRPmslWj8TWDAVJ34WfXluU18/cjYrHQc6eidTd1BkH2RYA0ZhYwc9ejFxbAZgdQM/bXMJUmUvImAzdgE2Y2QCRT1+IAYjY2sgMW11X2Rxb1Q1dXQqbxFZVnIhXCZCZlcxZT4XBUBkeyZlIwkcGEtwPmx8EGE5ASIpEFVCVk0xSVRBM3M0OWNbITJ4cAN4ISBXMW0jP2tiQkRmdiIZN3EmVT9/dAE3KShTOiZSF2RLTHFqcykKdS9yKGVQWjR0Q1EqQVQiPGcKDgI1WiVdFDJ6aGZ/DVB4dyVSYm51DD9NFnVvc3JPNyVdJDF+JiNnKmlfJj4zZT4uamUhIyggND0UL3pjN30qYHwjZCZxcH8scjAoMDlzEyAgJXA9JTsrdlMgJD5wPi5oK3VuJ3w8fTQiODgrcCZ2e3Bkdm80JmIvfCEzZSZrN241LH4kOWZxPW1paCZ8JHRjdzhiKWZzIHR/Piw2bHdxInZxdVkgNGwjZyUvICEMfWo+JzooeiEmSiRuM3BucCZ8LhJpaW90Kj8oeyBAbz5ocTtscCIhQy80OiFVLC0iK0YmbW8qWHJidHVIICVvfSB1NCd3S3dyPyMiJCUqIRwmYWQiYXYmcnZHJjolc3Infm4mE3M6ICRaIi5oJ0txbzZ6O3d2LXZIcGw3J0IqeCZpTHA5ajxIfSUha1UrOz4+U3chdXRccW9kKhpyLnF7UnZmOiUQcH0gLk9yYDYlGHIhcXxLfTw4cGIreSAoWSBpaSBLInsuJVEybD0gazl7LC4DMm9oJxE7diEiXCExPiYzfHtwdgotPDQvYiY4ciYMLnQyLAMjMnBxYXRzMSYcI396d2Z7M29zR3N0JixpdW0rIhR2fjggbHU5IyVBJypvfTMnPWsoJyYtKCQ0KmpkcH57JXdpMnZubD9hfCskb2pxa2hsPSUqJC9hIzs+LHIlICAmO3YwPHI3c34hIHJ2Z2x1VSB8I3ciJjlqJGItKncmMH04aXZZdX0tJmg8aTknPmktfnNpOT4zIkhvLCdxIy9gY3dqKn0ncCEuPToqOiFiInB3cyY5fV0mYCQrdCckP3dOcn8scSd9MGxyS3ZwIXYvIz92cGInJT1yKi8/cHJUdnc+fXcham0rYCcjLSAtcDoyIj0pLiYyKSQ6Njk1KyV1MihxPW47HyYsPgxpdmA2dH0lKDdtZWNrJSs7emYzbi5uI3ZlfzY6bj8sbC1wIDw1NGopYDY9eC1xLzApaS0=