O Systemie

System informacji o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo oraz o metodach adaptacji jest tworzony w ramach Programu Wieloletniego realizowanego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w latach 2011-2015. Program Wieloletni IUNG-PIB został utworzony na mocy Uchwały Nr 175/2011 Rady Ministrów z dnia 6.09.2011 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn."Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce.

Celem zadania jest budowa i wykorzystanie systemu informacji, który będzie wspomagał adaptację rolnictwa wobec zmiany klimatu. System ten będzie zawierał informacje o zmianach agroklimatu, a także prowadził analizy warunków agroklimatycznych dla scenariuszy klimatycznych.

Więcej o Programie wieloletnim IUNG-PIB

Harmonogram realizacji prac

Etap I, 2011 r.:

Opracowanie koncepcji organizacji systemu; założenie banków danych meteorologicznych; banków danych o plonowaniu; banków scenariuszy klimatycznych; wytypowanie modeli agrometeorologicznych wykorzystywanych w analizach; budowa strony internetowej.

Etap II, 2012 – 2015 r.:

Rozbudowa Systemu, aktualizacji banków danych meteorologicznych, danych o plonowaniu oraz scenariuszy klimatycznych, kalibracja modeli. Wykonanie analiz warunków agroklimatycznych z wykorzystaniem zgromadzonych narzędzi analitycznych oraz baz danych (studia przypadków dla różnych scenariuszy i opcji adaptacyjnych), aktualizacja serwisu internetowego;

Opracowanie raportów dotyczących warunków agroklimatycznych w Polsce oraz aktualnych spraw związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem działań adaptacyjnych wobec zmiany klimatu w rolnictwie.